Tijdens de bouwvakvakantie vervallen de renovatiespreekuren.

Het eerst komende spreekuur is op dinsdag 28 augustus van 10.00 tot 11.00 uur.

In de periode van 28 juli tot en met 26 augustus (4 weken) worden er geen renovatiewerkzaamheden door de VvE, ABC Park Boswijk en WoonGoedZeist uitgevoerd. Mocht u in die periode activiteiten zien of horen, dan zijn mogelijk bewoners, eigenaar-bewoners of andere eigenaren werkzaamheden aan het uitvoeren. Indien hinderlijke situaties optreden meldt u dat dan svp bij de receptie of via serviceloket@parkboswijk.nl

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.  De planning is gebaseerd op werkbare dagen, dat betekent bijvoorbeeld dat extreme weersomstandigheden, zoals wind, vorst of juist hoge temperaturen van invloed zijn op het verloop. Wijzigingen ten aanzien van routing en werkvolgorde zijn onder voorbehoud. Voor nadere details en de laatste stand van zaken kunt u contact opnemen met de receptie. Ze zullen uw vraag uitzetten bij de juiste persoon. U kunt ook digitaal uw vraag stellen via serviceloket@parkboswijk.nl

Hier boven is de overal planning vermeld waar u kunt aflezen wanneer activiteiten in uw woonblok straten . Een detailplanning per woonblok vind u zowel bij de hoofdentree als in de hal van de betreffende woonblokken.

Op onderstaand link vind u de informatiebrochure over de renovatie in Park Boswijk.

Wij willen graag aan bewoners vertellen waarom Park Boswijk wordt gerenoveerd, wat er gaat gebeuren, hoe en wanneer dat plaats vindt, maar vooral wat dat voor bewoners betekent.

        

Boswijk brochure renovatie DEF

Planning.

Zoals velen van u, maar met name de bewoners in blok E hebben gemerkt, loopt de planning verre van vlekkeloos. Het komen tot een goed doorlopend proces was en is niet eenvoudig. De proeftravee met 4 leegstaande appartementen boven elkaar en het starten met de renovatie van heel woonblok Eik heeft ons veel geleerd. We werden helaas geconfronteerd met de nodige (technische) verrassingen en het zoeken naar de juiste afstemming tussen de verschillende uitvoerende partijen. Ook het communicatietraject en afstemming met de bewoners nam meer tijd in beslag als geprognotiseerd. Het projectmanagementteam had onvoldoende capaciteit om deze problemen adequaat aan te kunnen pakken. Door al deze factoren hebben de werkzaamheden in gebouw Eik de nodige vertraging en uitloop opgeleverd, waarvoor wij als VvE onze excuses aanbieden.

Ook gebouw F zal hierdoor nog te maken hebben met een niet geheel strak lopende planning. De voorbereidingen voor realisatie zijn nog niet geheel afgerond. Vanaf gebouw G en H, die in principe een kopie zijn van E en F zullen de verschillende werkzaamheden weer opvolgend, dus zonder lange onderbrekingen,  worden uitgevoerd. Inmiddels is het projectmanagementteam uitgebreid tot de gewenste en nodige omvang.

 

Planning en zonwering.

De periode tussen demontage van uw zonnescherm, het daarna vervangen van uw gevelelement, en de diverse andere werkzaamheden zoals schilderwerk en montage van een nieuw scherm zal enkele weken bedragen. Met weer meer zonneschijn in het vooruitzicht zal daarom voor de bewoners op de bovenste verdieping  een tijdelijke oplossing worden voorzien.  Voor de bewoners van de begane grond, 1ste en 2de verdieping zal een tijdelijke stroomaansluiting voor het screen of zonnescherm worden aangebracht. Als zaken fout lopen, loopt er meer fout. Abusievelijk is bij een aantal bewoonde woningen van gebouw E zonwering verwijderd. Ook hier zal een tijdelijke voorziening worden aangebracht.

Bert van der Laan,

Gedelegeerd opdrachtgever VvE

Planning en informatie.

Beste bewoners,

De afgelopen weken heeft er weer veel bedrijvigheid plaats gevonden in en om de gebouwen. Zeer terecht komen er veel vragen over de planning en de behoefte om alle informatie die we de afgelopen periode over u hebben uitgestrooid samen te vatten. Op hele korte termijn zal daarom aan alle bewoners een informatie brochure worden verspreid waarin u alle zaken nog eens rustig kunt nalezen.

Ook zullen we hierin de informatie over de globale bouwrouting en planning in vermelden. Het afgeven van data van gedetailleerde planningswerkzaamheden over een langere termijn is vrijwel onmogelijk gezien invloed van bouwlogistieke zaken, invloed van het weer enzovoorts Om die reden wordt op dit moment voor de betreffende bewoners wekelijks informatie verstrekt.

In een bewoond complex is het onmogelijk per blok of galerij ver van te voren exact aan te geven wanneer u aan de beurt bent voor asbestsanering en gevelrenovatie. We worden logischerwijze geconfronteerd met woningen die niet toegankelijk zijn om reden van vakantie, ziekte of plotselinge afwezigheid. Dit heeft in verband met de asbestrenovatie tot gevolg dat dan meestal een hele galerij niet kan worden gerenoveerd. Dit heeft dan weer een ongewenst domino-effect op de partijen die deze werkzaamheden moeten uitvoeren en de kunststofpuien moeten leveren.   We begrijpen dat dit vervelend is en dat dit stress oplevert bij de bewoners. We werken aan verbetering. Inmiddels is de inventarisatie bij de bewoners van gebouw F en G ook in volle gang, zodat we beter op mogelijke wijzigingen van de planning kunnen inspelen.

Bert van der Laan, gedelegeerd opdrachtgever VvE.

Bouwbijlage voor ons complex

Het is alweer enige tijd geleden dat ik de pen mocht voeren op de bouwpagina van de VVE. Zoals u weet, wisselen Bert van der Laan, onze ‘gedelegeerd opdrachtgever’ in het renovatieproces, en ik elkaar af met de kopij voor deze bouwbijlage. De afgelopen keren heeft Bert de honneurs waargenomen en nu is het weer mijn beurt. Normaal gesproken behandelt Bert meer de bouwkundige aspecten van het renovatieproces en ik de wat meer algemene; ook nu is dat weer het geval. Zoals altijd kan de inhoud van deze bouwbijlage niet alleen interessant zijn voor eigenaars maar ook voor bewoners, die geen eigenaar zijn.

 

Renovatie en verzekeringen

Omdat gebleken is dat nogal wat mensen graag willen weten hoe het nu zit met de verzekering tegen risico’s van schade aan hun bezittingen door het renovatieproces, geef ik graag antwoorden op de meest gestelde vragen. Ik heb die vragen besproken met VvE Metea, onze beheerder.

 

Betrokken partijen

Welke partijen kunnen er zoal betrokken zijn bij schadevragen vanwege de renovatie? Dat zijn natuurlijk allereerst de partijen die uw woning gereed maken voor de renovatie; dan de partijen die de renovatiewerkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren; en daarna de partijen die uw woning weer in orde brengen. Daarom is het goed om te weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze partijen. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn kunnen zich namelijk verzekeren tegen de schaderisico’s die belopen worden tijdens deze werkzaamheden.

Dat kunnen bijvoorbeeld de opdrachtgevers zijn van de renovatie, omdat die de eigenaars zijn van de ruimtes die gerenoveerd gaan worden; en de werkgevers van degenen die de werkzaamheden uitvoeren. Bij de opdrachtgevers kan men dan weer onderscheiden naar de VVE (als eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes, die verantwoordelijk is voor de renovatie ‘voor de voordeur’) en de groot-eigenaars, die als verhuurder verantwoordelijk zijn voor de renovatie ‘achter de voordeur’.

Vandaag zal ik stil staan bij de verzekeringen die de VVE, als eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes, heeft gesloten om zich te wapenen tegen (ook) de risico’s van schade bij renovatie. Het gaat daarbij in het bijzonder om een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverkering en een opstalverzekering van de VVE.

 

Bijzondere situatie

Ik zal een en ander toelichten aan de hand van een incident dat zich een tijdje geleden in ons complex heeft voorgedaan en waarbij ook verzekeringsvragen opgeld deden. Het betrof hier overigens een geval dat niet werd veroorzaakt door de renovatie an sich, maar waarbij wel vragen speelden die ook bij de renovatie een rol spelen. Een bewoner leed namelijk schade aan zijn inboedel vanwege een lekkage van een waterleiding, die was ontstaan in het daarboven liggende appartement. De vraag was nu wie er nu verantwoordelijk is voor de ontstane schade, of die schade verzekerd was, en welke partij zijn verzekeraar moest aanspreken. Het was buiten kijf dat de VVE verantwoordelijk was voor de betrokken waterleiding (dat was namelijk een zgn. gemeenschappelijke zaak); ook was er sprake van een in beginsel normaal (door de VVE) onderhouden waterleiding.

In concreto was de vraag of de VVE in dit geval zijn aansprakelijkheidsverzekering moest aanspreken omdat de VVE verantwoordelijk was voor de waterleiding; of dat de bewoner zijn inboedelverzekering moest aanspreken omdat zijn inboedel beschadigd was. Het antwoord op deze vraag was even verrassend als praktisch.

Het antwoord werd namelijk niet bepaald door de wettelijke tekst van een BW-artikel dat zegt dat de eigenaar van een gebouw aansprakelijk is voor de daarvoor ontstane schade maar door een afspraak die, voor zulke gevallen, is gemaakt door het Verbond van Verzekeraars. Die wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar is namelijk geen risico-aansprakelijkheid maar een aansprakelijkheid die is beperkt tot gevallen waarin een gebouw niet aan de normale onderhoudseisen voldoet. Juist om aan langdurige discussies over deze vraag bij voorbaat een eind te maken (daar is namelijk geen partij mee geholpen), heeft het Verbond afgesproken dat in dit soort gevallen de aard van het getroffen belang bepalend is voor de vraag wie zijn verzekeraar moet aanspreken. In dit geval ging het om beschadigde vloerbedekking; vloerbedekking behoort tot de inboedel van de bewoner; en daarom moest de bewoner dus zijn inboedelverzekering aanspreken. Had het een schade betroffen aan het gebouw, dan had de VVE dus zijn eigen opstalverzekering moeten aanspreken…

Ik realiseer me dat dit moeilijke materie is maar het lijkt me toch goed om u dit bij voorbaat te melden. Het kan verdere discussie (of teleurstelling) bij alle partijen voorkomen. Uiteraard moet ik u ook melden dat ik dit naar beste weten opschrijf maar ook het voorbehoud moet maken dat hieraan geen rechten en verplichtingen kunnen worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid van derden

Het kan natuurlijk ook zijn dat de schade in voorkomend geval is veroorzaakt door derden, die hiervoor aansprakelijk zijn (en zich hiervoor moeten verzekeren). Dat kunnen bijvoorbeeld de aannemers zijn die de renovatiewerkzaamheden verrichten aan dak, puien (deuren en ramen, beglazing), kopgevels, vloeren en CO2-ventilatie) maar ook de werkgevers van ander personeel dat bij de renovatie wordt gebruikt. Hierover later meer.

 

Compensatieregelingen

Voorts heeft u inmiddels gemerkt dat de VVE probeert met compensatieregelingen reeds bij voorbaat te voorkomen dat bewoners de dupe worden van welke schade dan ook. Denkt u daarbij aan de bijstand bij de voorbereiding van de puivervanging in uw appartementen; het compensatie-aanbod bij de totstandkoming van een goede regeling over de zonweringen; en het zoeken naar wisselwoningen; dit laatste in samenwerking met de groot-eigenaars. Op deze manier proberen wij als VVE zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke risico’s en het voorkomen van schades voor u.

 

Hans Davids

Voorzitter VVE

 

Bouwbulletin VvE 8 maart 2018

 

Informatie en communicatie

Er is in de loop der tijd  veel informatie op u afgekomen; informatiebijeenkomsten, via deze blauwe pagina’s, van Stichting Park Boswijk, via diverse brieven en brochures, de bewonerscommissie, mogelijk uw verhuurder, maar ook de bekende “wandelgangen”. We kunnen ons goed voorstellen dat door deze veelheid aan informatie u door de bomen het bos niet meer ziet. Binnenkort zal daarom een informatiebrochure verschijnen waarin alle informatie is samengevat. Ook zal er frequenter overleg plaatsvinden met uw bewonerscommissie en tussen Stichting Park Boswijk, de VvE en de diverse verhuurders, zodat iedereen op de hoogte is van dezelfde informatiestand.

Bouwstop?

Vorige week ging het gerucht dat er een bouwstop zou zijn in verband met vermeende problemen tussen aannemer en de VvE over het bouwbesluit. Het is juist dat er vorige week niet is gewerkt. Gezien de extreem lage temperaturen kunnen werkzaamheden dan technisch niet juist worden uitgevoerd en was er dus sprake van het in de bouw bekende  “vorstverlet”. Er zullen de komende periode best meer van dat soort momenten van “onwerkbaar weer” komen; bij harde wind mag de bouwkraan niet draaien, bij extreme regelval zijn bepaalde werkzaamheden ook niet mogelijk. Overigens is mij als vertegenwoordiger van de VvE niets bekend over een discussie over het bouwbesluit. Helaas gaan verhalen soms hun eigen leven leiden, soms ook gevoed door medewerkers van de aannemer of hun onderaannemers. Tussen de aannemer Van Schaik en de VvE is het overleg over definitieve vaststelling van de planning nog niet afgerond. Wij gaan er van uit dat dit de grond is van de geruchtenstroom.

Opname inrichtings- en meubileringssituatie

Al enige weken zijn medewerkers van ABC Nova, in nauwe samenwerking met de stichting, bezig met huisbezoeken in gebouw E, F en G. U wordt dan nader geïnformeerd over de werkzaamheden die bij uw woning plaatsvinden en er wordt met u bekeken hoe de werkruimte voor de pui vervanging het beste kan worden gerealiseerd. Tijdens dit bezoek wordt ook met u besproken wat u zelf zou willen doen of laten doen en hoe wij u behulpzaam kunnen zijn voor-, tijdens en na de werkzaamheden in uw woning.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Voor bewoners waar binnenkort daadwerkelijk gestart wordt met de werkzaamheden, komen begrijpelijkerwijs opnieuw vragen naar boven over zonneschermen, plantenbakken, horren, kattenluikjes, gordijnen, airco’s enz. Per item en in detail zal deze informatie worden vermeld in de binnenkort te verschijnen informatiebrochure. Ik zal via deze weg  hier op vooruitlopend, in het kort iets over de veel gestelde vraag; “wat gebeurt er met de zonwering?” vermelden.  Alle voorzieningen zoals zonneschermen, airco’s, horren, enz zijn geen eigendom van de VvE of uw verhuurder. Indien deze voorzieningen niet door u zijn aangebracht, heeft een vorige eigenaar of bewoner (al of niet met toestemming van de VvE) dit zelf aangebracht. Volgens het huishoudelijk regelement dienen deze voorzieningen bij het verlaten van uw woning of bij (onderhouds)werkzaamheden door de VvE door of namens u te worden verwijderd.

Zonwering

Wij begrijpen dat het verwijderen van zonwering  voor velen van u een lastige opgave is en hebben dan ook als VvE besloten uw zonwering op onze kosten te verwijderen. Dit gebeurt kort voordat uw pui wordt vervangen. Om technische redenen kan op vele plaatsen de zonwering niet worden teruggeplaatst. Ook om het onderhoud van de schermen te waarborgen en een esthetisch verantwoord gevelbeeld na renovatie te verkrijgen heeft de VvE besloten de zonneschermen te faciliteren. Wij zullen, indien u zonwering wenst, u hiervoor een bedrag van circa € 12,- per maand per scherm, via de servicekosten in rekening brengen. De stroomvoorziening voor de elektrische bediening zal via de buitenzijde plaatsvinden. De bediening zal uiteraard vanuit uw woning kunnen worden gedaan. In het bedrag is tevens het onderhoud van de schermen en de verzekering opgenomen. De uitvoering qua type scherm zal gelijk zijn als bestaand: Op de begane grond en bovenste verdieping een uitvalscherm en op de 1ste en 2de verdieping een screen.

Compensatieregeling zonwering

Zoals in het vorige bulletin aangekondigd is er voor zonneschermen tot 5 jaar oud een compensatieregeling van toepassing.  Deze is als volgt:

 

Planning.

Zoals in het vorige bulletin vermeld, is gestart met de reparatie van dilatatievoegen. Dit zijn de openingen tussen de verschillende betononderdelen waar in de loop der jaren de kit is verouderd en niet meer waterdicht is. De dakdekker heeft inmiddels bijna de werkzaamheden op de bovenste verdieping aan galerijen en terrassen afgerond en is nu gestart in blok F. De werkzaamheden aan de dakrand en het dak van gebouw Eik starten binnenkort. Ook zullen komende week de bloembakken op gebouw E en F worden verwijderd. Omdat hierdoor de balustrade niet meer veilig is zal een noodbalustrade van voldoende hoogte worden geplaatst. Tevens zal volgende week een start worden gemaakt met het verwijderen van de zonwering. Het vervangen van de gevelpuien en aanbrengen van de CO-2 gestuurde ventilatie van gebouw Eik zal begin mei zijn afgerond.

Ventilatie

Er zijn nog steeds veel vragen over de CO-2 gestuurde ventilatie. Het is GEEN airco of verwarmingssysteem.  Het enige verschil ten opzichte van uw huidige ventilatie is dat de regeling van de motor niet meer per afzuigunit, maar centraal plaats vindt en de snelheid van de motor wordt bepaald door de mate van “bedomptheid” van de binnenlucht. In woningen zonder bijkeuken of berging zal deze unit tegen het plafond van het toilet worden geplaatst. Er zal hier een nieuw plafon onder worden aangebracht. Bij woningen met bijkeuken of berging wordt de unit daar geplaatst. Op bijgaande foto is te zien hoe dit er uit ziet. De unit is circa 15 cm hoog en 40 x 40 cm lengte x breedte.

 

Bert van der Laan

Gedelegeerd opdrachtgever VvE

Sinds het vorige bouwbulletin zijn nu ook de werkzaamheden van de VvE gestart. Inmiddels zijn van een aantal woningen in gebouw Eik de puien vervangen en heeft daar de asbestsanering plaats gevonden. Binnenkort wordt ook gestart met de bewoonde woningen. Hiervoor hebben de nodige huisbezoeken plaats gevonden om de bewoners van de nodige informatie te voorzien en de situatie van de meubilering te inventariseren. Deze huisbezoeken worden voor gebouw Eik uitgevoerd door Maaike Melles en Allard Dunning, beiden van het projectmanagementbureau ABC Nova in opdracht van de VvE.

Helaas merken wij dat nog niet alle bewoners op de hoogte zijn wat er precies gaat gebeuren en hoe een en ander in zijn werk gaat. Graag zet ik dit nog eens op een rijtje.

Tijdens het huisbezoek wordt samen met u gekeken welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om werkruimte voor de gevelvervanging te realiseren. Mogelijk zal meubilair dat dicht tegen de gevel staat moeten worden verplaatst en zelfs daarvoor een kast moeten worden uitgeruimd. Indien u deze werkzaamheden niet zelf wilt of kunt doen dan wordt dit voor u gedaan. De VvE heeft hiervoor afspraken gemaakt met de U bekende Stichting Park Boswijk. Zij halen desgewenst ook de gordijnen van de rail en hangen die nadien weer terug. Ook zaken die op de balkons en dakterrassen staan dienen tijdelijk te worden verwijderd. De Stichting zal deze zo nodig in opslag plaatsen. Voor de woningen op de 2de verdieping moet een wat grotere werkruimte worden georganiseerd omdat hier het plafond dient te worden geisoleerd.

Vanaf het moment dat de werkruimte vrij is gemaakt (afhankelijk van uw inrichting kost dit tussen één uur en 2 dagen) is het werkschema: Asbestsanering voorgevel 1 dag, vervangen  voorgevel 1 dag, Asbestsanering achtergevel 1 dag, vervangen  achtergevel 1 dag. Deze werkzaamheden zullen zo veel mogelijk achter elkaar plaats vinden, echter in verband met de regelgeving rond vrijgave door de daartoe bevoegde instanties lukt dat soms niet. Voordat uw gevel wordt vervangen zal een stofscherm worden geplaatst. Dit scherm wordt na de plaatsing en afwerking van de nieuwe gevel weer direct verwijderd.

De zelf aangebrachte voorzieningen zoals buiten stopcontacten, buitenkraantjes, bouwsels op het balkon, airco’s en zonneschermen dienen volgens het huishoudelijk reglement ook zelf te worden verwijderd. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor de meesten van u niet realiseerbaar is. Ook is ons gebleken dat veel bewoners niet op de hoogte zijn van de woonregels in Park Boswijk. De VvE heeft daarom besloten dat wij tijdens deze renovatie deze werkzaamheden van u overnemen. Behalve voor het afkoppelen van de airco zal de VvE hiervoor ook de kosten dragen. Indien gewenst kan uw airco tijdelijk in Park Boswijk worden opgeslagen. Na renovatie en de sterk verbeterde isolatie kunt u dan besluiten of u wel of geen terugplaatsing wenst. Voor terugplaatsing van de buitenunits zal moeten worden voldaan aan de technische voorschriften zoals vermeld in het huishoudelijk reglement en is deze installatie niet kosteloos.

Een doorvoer door de gevel is niet meer mogelijk in verband met de strenge eisen op het gebied van isolatie. Bovendien is in een kunststof kozijn ook in technische zin geen doorvoer mogelijk. Buitenkraantjes op de 1ste, 2de en 3de verdieping  zullen niet meer worden toegestaan. Op de begane grond is dat tegen kostprijs mogelijk waarbij de voeding dan vanuit de kelder of kruipruimte zal komen (dus niet meer vanuit de woning)

Op de bovenste verdieping is de dakdekker nu begonnen de dakbedekking van de terrassen en galerijen te vervangen. Ook zullen de bloembakken worden verwijderd. In plaats van een doorlopende bloembak zal per appartement zowel aan de voor- als aan de achterzijde een bloembak achter de balustrade worden geplaatst.

Velen weten niet wie nu de eigenaar van het zonnescherm is. Soms zijn deze door een vorige huurder of eigenaar aangebracht. ABC Park Boswijk, WoongoedZeist maar ook de Vereniging van Eigenaars zijn in ieder geval geen eigenaar van zonneschermen.  In verband met de renovatie zullen alle zonneschermen worden verwijderd. Als eerste zijn daarvoor de zonneschermen op de bovenste verdieping aan de beurt omdat deze bijna allenmaal gemonteerd zijn op de houten gevel.

Tijdens het huisbezoek dient u aan te geven wat er met uw scherm dient te gebeuren. Terugplaatsing van uw huidige scherm is helaas niet mogelijk. Wij zullen als VvE er voor zorgen dat, indien u dat wenst, er een nieuw zonnescherm wordt geplaatst. De kosten voor dit scherm  inclusief onderhoud zullen dan als maandbijdrage in de servicekosten of anderszins worden verrekend. Voor bewoners die een zonnescherm hebben met een leeftijd van 5 jaar of jonger zal een compensatieregeling van toepassing zijn. Bij alle woningen zal de VvE een elektra aansluiting voor de zonwering voorzien.

Zoals in het vorige bulletin gemeld zullen de geluid producerende activiteiten zoals hakken, freezen en boren alleen nog in de ochtend worden verricht  (in afwijking van de standaard afspraken) van 7.30 uur tot 13.00 uur. In de middag wordt er uiteraard wel gewerkt maar niet meer gehakt, gefreesd en geboord.

Indien u nadere vragen heeft bent u van harte welkom op het wekelijkse spreekuur op de dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur in het VvE kantoor nabij de hoofdentree. Lukt deze tijd u niet dan kunt u ook een afspraak met mij maken via de receptie.

Bert van der Laan,

Gedelegeerd opdrachtgever VvE.

Beste eigenaars / bewoners,

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u de blauwe bijlage van de VVE met nieuws over de renovatie aantrof in uw vertrouwde Boswijkbulletin. Vanaf vandaag zal deze blauwe bijlage echter weer regelmatig verschijnen als er interessant bouwnieuws voorhanden is of wanneer wij u op de hoogte willen brengen van ontwikkelingen rond de renovatie.

De VVE realiseert zich dat het nieuws over de renovatie en de verbouw niet alleen de eigenaars maar ook de bewoners aangaat; en ook de dienstverleners. Daarom geven wij, in deze eerste bijlage, even een beeld wat er de afgelopen weken zoal gebeurd is. En dat beeld betreft dus niet alleen de ‘beslissers’ (lees: de eigenaars die over de renovatie en de financiering daarvan moeten beslissen) maar ook de ‘dienstverleners’ (lees: SPB) en hun ‘klanten’ (lees: bewoners). Wij hopen dan ook dat alle betrokkenen deze bijlage lezen.

 

ALV

Op 18 november jl. hield de VVE haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar stonden een aantal punten op de agenda, die allen met de renovatie van doen hadden en dan ook met elkaar samen hingen. Zo ging het daarbij om de bouwkundige gang van zaken van de renovatie (‘voor de voordeur’); de financiering van die renovatie; het gesloten samenwerkingsconvenant tussen de Bewonerscommissie, de SPB en de VVE; en de voorgenomen wijziging van de Akte van Splitsing van de VVE.

Voor wat betreft het onderwerp: financiering van de renovatie, bevinden we ons, met ons gestippelde complex en met onze groot-eigenaars, nog steeds in een redelijk uniek ‘plaatje’. Dat beseft ook het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), dat overigens bereid lijkt om aan onze VVE een zgn. Energiebespaarlening te verstrekken voor de particuliere eigenaars. De VVE kan dat bedrag dan ‘door-lenen’ aan deze eigenaars zodat deze hun bijdrage aan de renovatie (‘voor de voordeur’) kunnen betalen.

Het NEF stelt aan de VVE echter wél een tweetal eisen, die geheel het gevolg zijn van ons gestippelde complex en de daarin voorkomende eigendomsverhoudingen. Graag maak ik hier van de gelegenheid gebruik om deze (nogmaals) uit te leggen omdat hierover in de wandelgangen teveel onduidelijkheid blijft ‘rondzingen’.

Ten eerste eist het NEF dat de beide groot-eigenaars (WGZ en ABC Park Boswijk BV) financieel gezien ‘hun eigen broek ophouden’. Dat betekent natuurlijk nog wel steeds dat zij precies hetzelfde bedrag voor de renovatie van hun appartementen (‘voor de voordeur’) moeten betalen als de particuliere eigenaren voor hún appartementen. In ruil daarvoor is het NEF dan wel bereid om de groot-eigenaars te ontslaan van mogelijke aansprakelijkheid voor de Energiebespaarlening aan de VVE. Dat laatste geldt trouwens ook voor de particuliere eigenaars die bereid zijn om hun bijdrage aan de renovatie met een bedrag-ineens aan de VVE te betalen.

Ten tweede eist het NEF dat de VVE de renovatie uitvoert op het niveau van een zgn. ZEP-pakket (= zeer energiezuinig pakket). Bij dat pakket zijn een aantal verplichte energiebesparende werkzaamheden voorgeschreven, die de VVE dus gewoon moet uitvoeren, wil zij zo’n lening voor de particulieren te pakken kunnen krijgen. En daar hoort dus ook die zgn. CO2-gestuurde ventilatie bij. Dat is dus geen liefhebberij van de VVE maar een centraal voorgeschreven verplichting. Overigens levert ZEP in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen ook de mogelijkheid op van het bereiken van een zo hoog mogelijk Energielabel en het krijgen van subsidies. En omdat dat prettig is voor de eigenaars, is dat natuurlijk wél de zorg van de VVE.

De vergadering heeft besloten om het financieringsvoorstel van het VVE-bestuur voor de renovatie aan te nemen; het convenant goed te keuren; en een begin te maken met het wijzigen van de Akte van Splitsing.

 

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De VVE gaat nu de aanvraag bij het NEF afronden. Daarvoor zijn nog een aantal formaliteiten nodig, die wij eerst nu kunnen uitvoeren. Voorts gaat het VVE-bestuur zich nu beijveren de gelden die de groot-eigenaars voor de renovatie aan de VVE moeten betalen, te innen. Als de VVE deze gelden binnen heeft (of daarvoor zekerheid is gesteld) en het NEF de Energiebespaarlening heeft ter beschikking gesteld, kan de renovatie écht beginnen.

Intussen gaat WGZ beginnen met de renovatie van haar lege appartementen in Gebouw de Eik. Die renovatie is overigens afgestemd met de VVE.

Intussen zal de VVE nu ook het achterstallig onderhoud, dat in het licht van de renovatie tot nu toe naar voren is geschoven, gaan aanpakken. Dat zal u hoogstwaarschijnlijk het eerst gaan merken bij het renoveren van het dak.

De VVE zal zich ondertussen ook bezig houden met het aanvragen van de subsidies die nu in het verschiet liggen. Daarbij valt met name te denken aan de zgn. SEEH-subsidie (Stimuleringsregeling Energiebesparing Eigen Huis).

 

Hans Davids

Voorzitter VVE