Graag maak ik weer van de gelegenheid gebruik om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen renovatie en revitalisatie van ons appartementencomplex. Juist afgelopen zaterdag hield de VVE van Park Boswijk weer een ledenvergadering, waar de bouwkundige voorbereiding en de financiering van het renovatieproces op de agenda stonden. Zoals u weet, zijn het vooral de eigenaars die zich moeten buigen over deze financieringsvragen, maar bent u daar als bewoner-niet-eigenaar indirect ook bij betrokken. De eigenaars kunnen immers niet alleen kijken naar de financieringslasten van bouwkundige activiteiten sec, maar moeten die ook beschouwen in het geheel van alle andere financiële aspecten van Park Boswijk. Als u daarbij bijvoorbeeld denkt aan de opstalretributie, de servicekosten en de VVE-lidmaatschapsbijdrage die in ons complex betaald moeten worden, dan begrijpt u wat ik bedoel.

Zoals ik al eens eerder zei: in Park Boswijk hangt alles met alles samen. De VVE kan het zich dan dus ook niet permitteren om, bij het beschouwen van het financieringsperspectief van de renovatie, alleen naar het eigenaars-gedeelte van die lasten te kijken: zij moet dit doen in een geïntegreerd perspectief waarin de belangen van alle betrokken (dus ook van de bewoners) zo goed mogelijk worden meegenomen, tegen elkaar worden afgewogen en in besluitvorming worden betrokken. Wij worden ons daarvan steeds meer bewust en proberen dat uiteraard zo goed mogelijk voor u te doen.

Daar komt nog bij dat de renovatie betrekking heeft op een gedeelte voor de voordeur en een gedeelte achter de voordeur. Bij dat eerste gaat het dan om de gemeenschappelijke ruimtes van de VVE (en daar hoort de Brink ook bij); bij het tweede gaat het dan om uw privéruimtes. Nu is het natuurlijk in beginsel zo, dat de bemoeienissen van de VVE zich alleen uitstrekken tot de renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes; en dus niet tot uw privéruimtes ‘achter de voordeur’. In de praktijk van de renovatievoorbereiding ligt die scheiding echter minder duidelijk. Zo kunnen leidingen en installaties achter uw voordeur en in uw privé-vertrekken wel degelijk tot de gemeenschappelijke ruimtes van de VVE behoren: in dat geval kan het zijn dat de VVE zich dus ook moet bemoeien met zaken uit uw privé-vertrekken. Het omgekeerde kan zich, merkwaardig genoeg, ook voordoen. Het kan namelijk zijn dat zaken uit uw privéruimtes die uw eigendom zijn (denk bijvoorbeeld aan het verwarmingssysteem) toch op de een of andere manier weer in het gezichtsveld van de VVE kunnen komen; bijvoorbeeld doordat de VVE zich buigt over een kredietfaciliteit of een subsidieregeling die ‘raakt’ aan zulke privé-eigendommen. Ook dan kan de VVE gedwongen worden om alle financieringsaspecten in een overall-perspectief te bekijken. Ook hier dringt steeds meer het besef door dat de VVE het gewoonweg niet anders kan doen dan op deze geïntegreerde wijze. En dat is dan dus ook precies wat de VVE momenteel doet.

En dan is er nog iets dat bijdraagt aan de noodzakelijkheid van deze beschouwing van de renovatie in zo’n overkoepelend paraplu-perspectief. Op dit moment namelijk, bekijken de eigenaars de kwalitatieve wenselijkheden van het renovatieproces vanuit het zgn. ZEP-oogpunt. ZEP is een technische afkorting die staat voor: zeer energiezuinig pakket. ZEP is een geheel van bouwkundige voorzieningen dat het mogelijk maakt om verduurzaming en energiebesparing op een bepaald minimaal niveau te brengen. Naast voordelen voor het milieu, kunnen aan zulke maatregelen ook  allerlei financiële voordelen verbonden zijn. Denkt u daarbij allereerst aan een lagere energiekostenrekening en een lagere levensduur van gebruikte materialen; maar bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheden van subsidie en kredietverlening. Zo kunnen particuliere eigenaren mogelijkerwijs een subsidie ontvangen voor een renovatie die wordt uitgevoerd op ZEP-niveau. En ook de VVE kan gedijen bij een lening voor een renovatie op ZEP-niveau. Zo’n renovatie maakt het namelijk mogelijk om een zogenaamde Energiebespaarlening aan te vragen én te krijgen van het Nationaal Energiebespaarfonds. Met zo’n lening kan de VVE zelfs het grootste gedeelte van de financiële renovatielasten dragen. De verstrekking van zo’n lening echter, wordt getoetst aan een lijst van bouwkundige voorzieningen van dat Energiebespaarfonds. En dan kan het zo maar zijn dat een voorziening, waarvoor de VVE een energiebespaarlening kan sluiten, om bouwkundige maatregelen vraagt die achter de voordeur moeten worden uitgevoerd. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij het aanleggen van een zgn. CO2-gestuurde ventilatie. Het investeringsreglement van het Energiebespaarfonds (dat is dus die lijst met bouwkundige  voorzieningen) zegt bijvoorbeeld dat ZEP ook betekent dat de betrokken appartementen over een dergelijke ventilatie moeten beschikken. Voorts komt naar voren, uit de tot nu toe met het Energiebespaarfonds gevoerde besprekingen, dat het fonds verwacht dat, wil de VVE in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening van een bepaalde grootte, alle appartementen in Park Boswijk worden uitgevoerd volgens die ZEP-norm. Dat betekent noodzakelijkerwijs ook dat alle appartementen dan over zo’n CO2-gestuurde ventilatie moeten gaan beschikken. Ook hier moet de VVE dus ‘over de muren van de gemeenschappelijkheid’ heen kijken en nadenken over de impact van een ZEP-beslissing op de ruimte achter de voordeur.

Het is daarom zaak dat de VVE zich ook deze belangen van de bewoners goed bewust is en deze in haar helicopter-view opneemt. Dat doet zij onder andere door er voor zorg te dragen dat, wanneer het gaat om de belangen van de eigenaars, zij ook bewust de belangen van de eigenaar-bewoners meeneemt; en dat wanneer het gaat om de belangen van de bewoners-niet-eigenaars, zij dat evenzeer doet. Voor wat betreft de eerste categorie heeft het VVE-bestuur, juist bij de ALV-vergadering van afgelopen zaterdag, aan een tweetal eigenaar-bewoners gevraagd mee te willen denken bij de uitwerking van het beste financieringsscenario. En ook in het VVE-bestuur zijn de belangen van de eigenaar-bewoners vertegenwoordigd. Voor wat betreft de categorie van bewoners-niet-eigenaars: die kom ik op dit moment vooral tegen bij de vergaderingen van de Kerngroep, waar een nieuwe afvaardiging van de bewonerscommissie juist onlangs aansloot.

Schroomt u echter niet om met al uw renovatievragen, ook die vragen vanuit bewonersperspectief, te gaan naar de VVE en, als ik zo vrij mag zijn naar uw bewonerscommissie. Het kantoortje van de VVE bevindt zich rechts naast de voordeur van de ingang bij de receptie. U bent welkom op ons wekelijkse spreekuur op de dinsdagmorgen.

Hans Davids

Voorzitter VVE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *