Hier staan de “blauwe pagina’s”  vermeld zoals ook opgenomen in het Boswijk Bulletin

Afgelopen week was ik in verband met een korte vakantie afwezig. Het wordt dan duidelijk dat er in een (ook nog) korte week heel veel gebeurd.  De planning van de traveetest blijkt anders te gaan verlopen. Wel volgens planning zal maandag 19 juni de aannemer gaan starten met de renovatie van de binnenzijde van de woningen . Het vervangen van de puien en de daarmee verbonden asbest sanering schuift helaas op. De werktekeningen van de nieuwe gevelelementen voldoen nog niet aan de strenge ZEP-kwalificaties. Pas nadat deze zijn aangepast en goedgekeurd kan de aannemer de profielen gaan bestellen. Inclusief de levertijd is de verwachting dat de puienrenovatie pas na de bouwvakvakantie zal plaatsvinden.

Voor de bewoners van gebouw E , waar de traveetest wordt uitgevoerd, is een informatieochtend gehouden op zaterdag 20 mei. Velen van u vragen zich af welke hinder de renovatiewerkzaamheden zullen gaan geven. Ook de communicatie met u en de mate van hinder zullen we bij deze traveetest gaan ervaren. Het bouwbedrijf zal telkens via een zogenaamde hinderkalender vooraf aangeven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke hinder de bewoners van blok E hierbij kunnen verwachten. Regelmatig wordt tijdens het spreekuur gevraagd of men de woning moet verlaten en hoe lang één en ander gaat duren.  Het uitwisselen van de gevelelementen zal een dag in beslag nemen en de voorbereiding hiervoor ook een dag. Alleen tijdens de asbestsanering die enkele uren duurt, kunt u om veiligheidsredenen uw woning alleen in of uit onder begeleiding van de asbestsaneerder. Vanaf 20 juni zal er op de website van park Boswijk en bij het kantoor van de VvE nabij de entree, nadere informatie aanwezig zijn ten aanzien van planning, de verwachte hinder en de bouwplaatsinrichting.

Samen met de architect worden een aantal alternatieven uitgewerkt voor de entreepartijen en diverse details. Inmiddels is de omgevingsvergunningaanvraag voor de kopgevel gepubliceerd en wordt de vergunning daarvoor binnenkort verwacht.

Op basis van de nieuwe situatie heeft de VvE opdracht geven voor een nieuw meerjarenonderhoudsplan.  Middels dit plan is inzichtelijk welke reserveringen de VvE de komende jaren dient te doen om na de renovatie van ons Park Boswijk ook het onderhoudstoestand weer op acceptabel niveau te houden.

 

Bert van der Laan

Projectleider VvE

Afgelopen week was ik in verband met een korte vakantie afwezig. Het wordt dan duidelijk dat er in een (ook nog) korte week heel veel gebeurd.  De planning van de traveetest blijkt anders te gaan verlopen. Wel volgens planning zal maandag 19 juni de aannemer gaan starten met de renovatie van de binnenzijde van de woningen . Het vervangen van de puien en de daarmee verbonden asbest sanering schuift helaas op. De werktekeningen van de nieuwe gevelelementen voldoen nog niet aan de strenge ZEP-kwalificaties. Pas nadat deze zijn aangepast en goedgekeurd kan de aannemer de profielen gaan bestellen. Inclusief de levertijd is de verwachting dat de puienrenovatie pas na de bouwvakvakantie zal plaatsvinden.

Voor de bewoners van gebouw E , waar de traveetest wordt uitgevoerd, is een informatieochtend gehouden op zaterdag 20 mei. Velen van u vragen zich af welke hinder de renovatiewerkzaamheden zullen gaan geven. Ook de communicatie met u en de mate van hinder zullen we bij deze traveetest gaan ervaren. Het bouwbedrijf zal telkens via een zogenaamde hinderkalender vooraf aangeven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke hinder de bewoners van blok E hierbij kunnen verwachten. Regelmatig wordt tijdens het spreekuur gevraagd of men de woning moet verlaten en hoe lang één en ander gaat duren.  Het uitwisselen van de gevelelementen zal een dag in beslag nemen en de voorbereiding hiervoor ook een dag. Alleen tijdens de asbestsanering die enkele uren duurt, kunt u om veiligheidsredenen uw woning alleen in of uit onder begeleiding van de asbestsaneerder. Vanaf 20 juni zal er op de website van park Boswijk en bij het kantoor van de VvE nabij de entree, nadere informatie aanwezig zijn ten aanzien van planning, de verwachte hinder en de bouwplaatsinrichting.

Samen met de architect worden een aantal alternatieven uitgewerkt voor de entreepartijen en diverse details. Inmiddels is de omgevingsvergunningaanvraag voor de kopgevel gepubliceerd en wordt de vergunning daarvoor binnenkort verwacht.

Op basis van de nieuwe situatie heeft de VvE opdracht geven voor een nieuw meerjarenonderhoudsplan.  Middels dit plan is inzichtelijk welke reserveringen de VvE de komende jaren dient te doen om na de renovatie van ons Park Boswijk ook het onderhoudstoestand weer op acceptabel niveau te houden.

 

Bert van der Laan

Projectleider VvE

 

In verband met de afgelopen feestdagen dit keer een kort bouwbulletin.

Als aangegeven is er voor de bewoners van gebouw E , waar de traveetest wordt uitgevoerd, een informatieochtend gehouden op zaterdag 20 mei.  Bij vier woningen zullen de voor- en achtergevel worden vervangen. Velen vragen zich af welke hinder dit zal gaan geven. Ook de communicatie met u en de mate van hinder zullen we hier testen en ervaren. Het bouwbedrijf zal telkens via een zogenaamde hinderkalender vooraf aangeven welke activiteiten worden uitgevoerd en welke hinder de bewoners van blok E hierbij kunnen verwachten. Regelmatig wordt tijdens het spreekuur gevraagd of men de woning moet verlaten en hoe lang een en ander gaat duren.  Het uitwisselen van de gevelelementen zal een dag in beslag nemen en de voorbereiding hiervoor ook een dag. Alleen tijdens de asbestsanering die enkele uren duurt, kunt u om veiligheidsredenen uw woning alleen in of uit onder begeleiding van de asbestsaneerder. Vanaf 14 juni zal er op de website van park Boswijk en bij het kantoor van de VvE bij de entree, nadere informatie aanwezig zijn ten aanzien van planning en bouwplaatsinrichting.

Bert van der Laan

Projectleider VvE

Beste mensen,

Het gaat niet lang meer duren of we gaan met z’n allen de eerste tekenen zien van de aanstaande renovatie van ons servicecomplex. Zoals u weet gaan we namelijk zeer binnenkort van start met een renovatietest van een hele travee (kolom van boven elkaar liggende appartementen) in Gebouw de Eik. Daar gaan de Vereniging van Eigenaars (VVE) en groot-eigenaars (GE) Woongoed Zeist (WGZ) en ABC Park Boswijk BV (ABC) als opdrachtgevers in een gezamenlijke, goed gecoördineerde operatie uittesten hoe de voorziene renovatiewerkzaamheden het beste uit te voeren zijn; in welke volgorde de verschillende werkzaamheden het beste op elkaar aansluiten; welke werkmethodes het beste zijn en welke materialen daarbij het best kunnen worden gebruikt. Ook gaan we kijken welke werkwijze voor u het minste overlast geeft.

Voor de goede orde meld ik u nog even dat, in de test, de VVE verantwoordelijk is voor de renovatie vóór de voordeur (zeg maar: de renovatie van het gemeenschappelijke gedeelte) en dat de GE de renovatie achter de voordeur voor hun rekening nemen (uiteraard alleen voorzover die appartementen aan WGZ en ABC toebehoren). Onder de renovatie vóór de voordeur vallen werkzaamheden als het renoveren van de zgn. thermische schil (denkt u daarbij aan renovatie van puien, beglazing, balkons, galerijen, dak- en begane grondisolatie en ook isolatie van een kopgevel in gebouw de Eik). Onder de renovatie achter de voordeur vallen werkzaamheden als renovatie van keuken, badkamer en toiletruimte en vervanging van de verwarmingsinstallatie.

De uitvoering van de test wordt gecoördineerd door een zgn. bouwteam. In dat bouwteam ontmoeten vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (VVE, WGZ en ABC) de vertegenwoordigers van de inmiddels geselecteerde aannemer, die de traveetest gaat uitvoeren, en van Stichting Park Boswijk (SPB), die e.e.a. voor u in goede banen zal leiden. Bij dat laatste is het de bedoeling dat u zo weinig mogelijk overlast ondervindt van de verschillende testwerkzaamheden. U begrijpt dat het natuurlijk onvermijdbaar is dat de test tot op zekere hoogte hinder zal veroorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door boren; verminderde toegankelijkheid van galerijen en parkeerplaatsen door bouwwerkzaamheden; en de aanwezigheid van personeel van de aannemer; bouwmachines, gereedschappen en materialen; en af te voeren sloopafval). Het bouwteam is er voor om dat alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen; niet alleen in zijn eigen belang maar ook in uw belang.

Het is daarbij onze intentie om de rusttijden van ons Huishoudelijk Reglement zo goed mogelijk te respecteren; zowel ’s morgens als ’s middags. En voor het overige doen wij ons best om het voor u zo overzichtelijk en zo plezierig mogelijk te maken door het introduceren van speciale faciliteiten als opvangruimtes waar u kunt ‘schuilen’, begeleiding, bewegwijzering e.d.

Voor de bewoners van Gebouw de Eik (c.q. hun familieleden) houden wij op zaterdagmorgen 20 mei a.s. een speciale voorlichtingsbijeenkomst in de Rietschans waarin alle betrokken partijen (VVE, groot-eigenaars en SPB) op de vragen van bewoners over de traveetest zullen ingaan. Ook zullen wij hen op papier een overzicht doen toekomen van de meest gestelde vragen over de test en de daarop gegeven antwoorden. U ziet, wij proberen deze bewoners vóór de test zo goed te informeren over alles wat de testappartementen, Gebouw de Eik en zijn bewoners raakt. Dat betekent natuurlijk niet dat wij noodzakelijke ongemakken van de traveetest kunnen wegnemen, maar door aan u te vertellen wanneer, wat, waar en hoe gebeurt, kunt u zich daar wel op instellen en zich er misschien tegen wapenen. Sowieso zorgen wij voor noodzakelijke faciliteiten om even op adem te komen; en misschien kunt u een en ander voor u zelf ‘behapbaar’ te maken door bijvoorbeeld even bij familie te gaan logeren; of van een korte vakantie te genieten. Ondergetekende en Bert van der Laan, de bouwkundig projectleider van de VVE, hebben overigens ook nog bezoeken gebracht aan de directe buren van de testappartementen om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen en de desbetreffende bewoners verder voor te lichten.

In een volgende editie van dit bulletin zal Bert van der Laan meer in detail in gaan op de verschillende bouwkundige fases en voorzieningen tijdens de traveetest.

Voorzover ook andere bewoners dan de bewoners van Gebouw de Eik op de een of ander manier betrokken worden bij de uitvoering van de traveetest zullen wij dit proberen zo snel mogelijk te onderkennen en betrokkenen te informeren over het reilen en zeilen van de traveetest en hen adviezen te geven hoe hier het beste mee om te gaan.

Misschien is het ook nog wel even leuk om hier te melden dat de VVE onlangs  contact heeft gezocht met de betrokken wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en hun respectieve stafmedewerkers om hen nader voor te lichten over wat we met de renovatie van Park Boswijk van plan zijn. U zult begrijpen dat ook bij een zo bescheiden renovatie als de traveetest, het al belangrijk is om te weten met welke vergunningen je te maken hebt (denk daarbij bij voorbeeld aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de kopgevelisolatie van Gebouw de Eik) en met welke meldingsplichten je van doen hebt (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verwijdering van asbesthoudende materialen zoals de panelen in de puien van de voorgevel). Dat stelde de Gemeente erg op prijs.

U begrijpt dat ik in dit geval ook spreek namens de groot-eigenaars en SPB als ik ons allen een goed verloop van de traveetest toewens; met een zo vlekkeloos mogelijk verloop en zo weinig mogelijk overlast.

Hans Davids

Voorzitter VVE

Traveetest

Zoals Hans Davids in het vorige bouwbulletin al aankondigde gaat er binnenkort nu eindelijk iets gebeuren. In de maand juni zal de traveetest worden uitgevoerd. Vier woningen boven elkaar in gebouw E ( appartement 397, 428, 459 en 489/490) worden gerenoveerd. De onderste drie appartementen zijn eigendom van WoonGoed Zeist (WGZ); de bovenste woning; het penthouse is van Stichting Park Boswijk (SPB). Alle appartementen staan  leeg en lenen zich daarom goed voor deze test.  Bij deze vier woningen zullen in opdracht van de VvE de puien worden vervangen en zal er CO2-gestuurde ventilatie worden aangebracht. De eigenaren van de woningen zullen de keuken, toilet en badkamer renoveren en een nieuw verwarmingssysteem aanbrengen.  Het blijkt nu dat door het toepassen van ZEP-maatregelen een lucht-water pomp installatie niet nodig is om de vereiste energieindex (en dus besparing) te halen.

Bouwmethodiek, hinder en asbestsanering

Om ook inzicht te krijgen in de mate van hinder tijdens de renovatiewerkzaamheden zullen voor het vervangen van de gevelpuien en bijbehorende asbestsanering, twee verschillende methodes worden toegepast en uitgetest. Na afloop van de traveetest hebben we dan een goed beeld welke methode het meest geschikt is. Ook in de woningen zullen meerdere renovatiescenario’s worden uitgeprobeerd. Bedoeling van de test is om op de gebieden van planning, hinder, financien, bouwtechniek en bouwdetaillering de juiste keuze’s te kunnen maken, voordat de echte renovatie na de zomer gaat starten.

  kopgevel voorzien van 20 cm isolatie en stucwerk

Ballustrades

De glazen balustrades, zoals ook in de mock-up gepresenteerd, vielen bij velen niet in goede aarde. Over “mooi en niet mooi” blijven er natuurlijk altijd onoplosbare discussies.  Het argument zoals door velen van uw ingebracht in diverse overlegmomenten, betreffende het ontbreken van een gevoel van veiligheid hebben wij aangegeven aan de architect.  Er is nu een balustrade gedacht die ter plaatse van de voordeur en balkondeur wat meer gesloten is. Door het meer of minder draaien van de zogenaamde balusters (stalen strippen) ontstaat zoals te zien, een soort golfpatroon.

Kopgevel

Onderdeel van de proef is ook dat één kopgevel zal worden voorzien van isolatie aan de buitenzijde, die vervolgens wordt gestuct. De bovenste terugliggende woning, die nu terecht penthouse wordt genoemd, wordt bekleed met een onderhoudsvrije bekleding in hout-look.

Uitvoering

De keuze voor de aannemer is na een gedegen selectie  gemaakt. Voor zowel de werkzaamheden van de VvE als voor WGZ is dit Bouwbedrijf Van Schaik uit Breukelen. Het is een familiebedrijf en middelgrote bouwer met veel ervaring in renovaties. De laatste detailafspraken met de aannemer worden deze week gemaakt, waarna de definitieve planning bekend zal zijn. Op dit moment gaan we uit van de start begin juni en een uitvoeringsperiode van circa 4 weken.

Informatie en communicatie

Op zaterdag 20 mei zal er van 10.00-12.00 uur voor de bewoners van blok Eik een informatiebijeenkomst worden gehouden in de Rietschans. Nadere informatie over die bijeenkomst volgt voor de betrokkenen. U kunt hier al uw vragen kwijt die betrekking hebben op de test. Voor vragen over de renovatie van uw eigen woning zullen wij in een later stadium één of meer afzonderlijke informatiebijeenkomsten organiseren.

Website

Inmiddels staan alle bouwbulletins ook op de website van Park Boswijk onder https://www.parkboswijk.nl/renovatie/blog/categorie/bouwbulletins/ U kunt daar straks ook de renovatietest volgen middels foto’s in de verschillende stadia.

 

Bert van der Laan, gedelegeerd opdrachtgever VvE

Ja, ja, zo langzamerhand komt de renovatie nu toch echt steeds dichter bij. Weliswaar in de vorm van een proef-renovatie maar toch… Die proefrenovatie gaat binnenkort plaatsvinden in een zogenaamde traveetest in Gebouw de Eik. Wat is een traveetest? Een traveetest is een test in een travee; en een travee is een bouwkundige term voor een kolom appartementen onder elkaar; of zo u wilt: boven elkaar. De bewuste travee in gebouw de Eik bestaat dus uit een begane grond-appartement; en de daarboven liggende appartementen. Als het over het bovenste appartement gaat, spreken wij inmiddels bij de bouwkundige voorbereiding van de renovatie van een penthouse. Dat vinden wij namelijk ook wel goed passen bij de uitstraling die Park Boswijk weer zou moeten krijgen!

Om iets preciezer te zijn over het onderwerp van de test: de traveetest heeft betrekking op de volgende appartementen (van beneden naar boven): 397, 428, 459 en 489/490. Zoals u ziet, is het bovenste appartement (een penthouse, dus!) een dubbel-appartement (=samengevoegd appartement); de andere drie appartementen zijn enkelvoudige (=niet-samengevoegde) appartementen. De onderste drie appartementen zijn eigendom van WoonGoed Zeist (WGZ); het penthouse is van Stichting Park Boswijk (SPB). Alle appartementen staan echter leeg; en daarom lenen zij zich ook zo goed voor een renovatie.

De VVE probeert namelijk ‘haar’ renovatietest (lees: de renovatie ‘vóór de voordeur’) samen op te laten lopen met de renovatietest ‘achter de voordeur’. Daarom hebben de VVE en de groot-eigenaars (WGZ en ABC Park Boswijk BV) beide renovaties op elkaar afgestemd. Dus op hetzelfde moment en op dezelfde plek vindt de renovatie vóór de voordeur én achter de voordeur plaats. Dat is niet alleen het gemakkelijkst voor alle betrokken partijen (denk daarbij aan: eigenaar-opdrachtgevers maar ook aan aannemers en installateurs) maar ook voor u als bewoners. U krijgt zo immers het minst overlast van de verschillende bouw- en installatiewerkzaamheden omdat ze op een zo gecoördineerd mogelijke wijze plaatsvinden.

Misschien is het goed om nog even te memoreren dat de VVE zich alleen bemoeit met de renovatie van de zgn. gemeenschappelijk gedeelten van het complex. Dat betekent bij de traveetest dat de VVE zich dus bezig houdt met de renovatie van de voor- en achtergevel van de bewuste appartementen, de dakisolatie, de begane grond-isolatie (onder de begane grond-vloer) en, in zijn algemeenheid, met de zgn. thermische schil van de testtravee (daar horen bijvoorbeeld ook de balkons en de galerij bij). Voorts houdt de VVE zich bezig met de isolatie van een bepaalde kopgevel in Gebouw de Eik. Deze kopgevel grenst weliswaar niet aan de testtravee maar maakt wel deel uit van Gebouw de Eik. Het is dus handig om die mee te nemen bij de test. Op deze manier kan de VVE dus goed uittesten wat de beste en meest doelmatige wijze van werken is; wat de beste materialen zijn om te gebruiken bij de renovatie en ook wat, gegeven een bepaalde nagestreefde kwaliteit, de meest goedkope werkwijze is.

De groot-eigenaars houden zich op hun beurt bezig met de renovatie áchter de voordeur. Dat is ook logisch omdat zij eigenaar zijn van een groot aantal appartementen. Net zoals het voor de VVE dus handig is om met de test uit te vinden wat de meest, effectieve, efficiënte en goedkope werkwijze is, is dat voor de groot-eigenaars ook zo. Zo komen ook zij te weten wat voor hun appartementen de beste renovatie is (als de huurders van die appartementen daar tenminste in mee willen gaan). Andere eigenaars (bijvoorbeeld: de particuliere eigenaar-bewoners) doen niet mee in de traveetest. Dat komt natuurlijk vooral omdat zij geen eigenaar zijn van één van de testappartementen. Bovendien kunnen die eigenaars zelf bepalen of, en in hoeverre, zij achter de voordeur willen renoveren; en of zij wellicht willen aansluiten bij de renovatie achter de voordeur van de groot-eigenaren. Daarover later meer als alle partijen, die bij de traveetest zijn betrokken, de traveetest zullen hebben geëvalueerd; en u dus meer specifiek bepaalde zaken zullen kunnen tonen en aanbieden.

Voorlopig gaan we er overigens van uit dat de traveetest en de evaluatie daarvan zullen zijn afgerond voor het begin van de bouwvakvakantie medio juli a.s.

Op dit moment worden de laatste juridische en technische details geregeld met de door de VVE en de groot-eigenaars geselecteerde aannemer voor de traveetest. Deze aannemer is uiteindelijk als enige overgebleven  uit de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure, die we hebben uitgezet om een zo goed mogelijk testtraject te kunnen realiseren. Daarbij speelde het overigens niet alleen om puur bouwkundige en financiële zaken maar bij voorbeeld ook om zaken als (ook uw) gezondheid en veiligheid. Omdat we namelijk hadden geconstateerd dat de panelen van de borstweringen in de puien asbest bevatten, moesten we ons ook het hoofd breken over de beste methode van asbestverwijdering. De verschillende aannemers stelden verschillende manieren van asbestverwijdering voor. We hebben er nu voor gekozen om de geselecteerde aannemer meer dan één manier te laten uittesten, zodat we ook daar beslagen ten ijs komen bij de uiteindelijke renovatie.

Zodra de contracten zijn getekend, buigen we ons over de planning. Daarna weten we wanneer de test echt gaat beginnen en hoe lang die gaat duren. In ieder geval zullen we de bewoners van Gebouw E uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst over de traveetest en daarbij ook de meest gestelde vragen over de test beantwoorden. Daar zullen we trouwens ook de bewonerscommissie voor uitnodigen. Het spreekt vanzelf dat we resultaten van deze test, na de evaluatie daarvan, ook in breder verband kenbaar zullen maken.

Bert van der Laan, de bouwkundig projectleider van de VVE, en ondergetekende zullen de directe buren van de traveetest (dat zijn dus de buren, die aan weerszijden van de testappartementen wonen) overigens nog bezoeken om, waar nodig, nog meer tekst en uitleg te geven bij de wederwaardigheden en de gevolgen van de test voor de buren. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt de planning voor die gesprekken gemaakt: zij zullen deze en volgende week plaatsvinden.

U begrijpt dat deze test niet alleen een try out op bouwkundig terrein is voor de échte renovatie, maar ook een interessante test case is om allerlei andere zaken te beproeven, die bij de uiteindelijke renovatie een rol zullen spelen. Denkt u daarbij aan de noodzaak van een goed communicatie- en voorlichtingstraject rond de test waarbij alle partijen betrokken zijn en met als doel om voor u allen zo weinig mogelijk ongerief te veroorzaken; maar bijvoorbeeld ook aan het beproeven van financiële ondersteuningsmogelijkheden, die we bij de renovatie zouden kunnen gebruiken en die ons mogelijkerwijs ook ten dienste staan bij de traveetest. Zulke regelingen kunnen betrekking hebben op subsidies, laagrentende leningen, belastingfaciliteiten, bijdrageregelingen en wat dies meer zij. Misschien vindt u het een prettige gedachte dat de VVE ook hier mee bezig is om te kijken wat voor alle (verschillende) partijen de beste scenario’s zijn. Ook hiervan zullen wij u op de hoogte houden.

Wilt u op dit moment nog meer weten dan kunt u natuurlijk terecht bij uw bewonersvertegenwoordiging in de klankbordgroep en de kerngroep; en ook op het wekelijkse spreekuur van de VVE op dinsdagmorgen (in de ruimte van de VVE, meteen rechts naast de hoofdingang bij de receptie).

 

Met vriendelijke groet,

Hans Davids

Voorzitter VVE

Sinds de vorige editie van deze blauwe pagina is er weer heel veel gebeurd, zaken die u niet direct kunt zien, maar het is het bekende “voorwerk achter de schermen”.

Aanbesteding proef traveetest.

Als eerder gemeld hebben op 15 februari de presentaties van vier aannemers plaatsgevonden. De voorgestelde aanpak van planning, logistiek en soms verassende technische oplossingen waren nogal divers. Wij hebben samen met de opdrachtgevers voor de renovatie “achter de voordeur”; ABC en WGZ, besloten de partijen nadere vragen te willen stellen. Om prijstechnische redenen hebben we twee partijen laten afvallen. Op 17 maart hebben de twee overgebleven partijen zich opnieuw gepresenteerd. Met name op het gebied van het nieuwe verwarmingssysteem blijkt de gedachte keuze de nodige problemen met zich mee te brengen. Zeker, omdat wij als VvE ons complex heel goed gaan isoleren op het zogenaamde ZEP-niveau, is de destijds gedachte verwarmingsoplossing om het energielabel op een aanvaardbaar niveau te brengen niet noodzakelijk. Ook hebben de beide partijen een andere werkmethodiek voor de vervanging van de voor- en achterpui en de daarmee verbonden asbestverwijdering voorgesteld. Wij hebben daarom voor het vergelijk beide partijen nogmaals gevraagd nader onderzoek te doen. Afgelopen maandag 3 april hebben we deze toelichting ontvangen. Woensdag 5 april zullen de VvE maar ook ABC en WGZ in overleg, maar onafhankelijk van elkaar, de keuze van de aannemer maken. Het kan dus zijn dat één partij voor zowel de binnenkant als de buitenkant opdracht krijgt, maar het kunnen ook twee partijen zijn. Behalve de nu voor de proef aangevraagde puivervanging van de travee (4 woningen) zullen we de proef uitbreiden met dakisolatie, begane grondvloerisolatie, kopgevelisolatie en een nieuwe test met ophoging van de galerijen en nieuwe balustrades en balkonhekken.

 

Kopgevelisolatie.

Om aan de hoge isolatie-eis van ZEP te voldoen hebben we de architect opdracht gegeven een aantal alternatieven hiervoor uit te werken. Het isoleren van de spouw is geen optie dus dient er een gevel voor de bestaande gevel geplaatst te worden. Binnen 1 a 2 weken zullen we een keuze maken en kan dan de aanvraag voor een omgevingsvergunning (nieuwe naam voor bouwvergunning) van de gevel worden gedaan. Doelstelling is dat de uitvoering van de kopgevel van blok E als test ook voor de zomervakantie plaats vindt.

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vorige week hebben Hans Davids en ondergetekende een kennismakingsgesprek gehad met de wethouders Boonzaaijer (RO) en Nijhof (Duurzaamheid). Doelstelling van het gesprek was de gemeente op de hoogte te brengen van de huidige situatie en de plannen die er zijn voor de revitalisatie. Uiteraard werden onze duurzaamheidsambities met instemmen begroet en wenst men hier graag verder met ons over mee te denken. Hans Davids zal in het volgende bulletin hier ongetwijfeld meer over melden. Als projectleider heb ik aandacht gevraagd voor het niveauverschil bij de entree, de openbare weg zal enigszins verhoogd dienen te worden. Ook is het verzoek gehonoreerd aan ons een accountmanager toe te wijzen, zodat we met al onze vragen over de revitalisatie, bij één persoon terecht kunnen. Kortom een uitermate positief gesprek.

 

Borstweringen / balustrades

In de nog aanwezige mock-up is een test gedaan met glazen borstweringselementen. Op basis van u vele reacties op dit punt, hebben we besloten hier van af te stappen. We hebben de architect opdracht gegeven naar een alternatief te zoeken en zullen binnenkort dit plan presenteren. Uiteraard wordt met de klankbordgroep hierover “ge-klankbord”. Ook komen we terug op het besluit om de voorzieningen voor planten op de bovenste verdieping te laten vervallen. In de opdracht aan de architect wordt ook dit punt meegenomen.

 

Bomen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die tijdens spreekuren zijn gemaakt zal binnenkort met een bomenexpert een inventarisatie plaats vinden. Een aantal bomen dient te worden gesnoeid om verdere hinder en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

Afspraken bij verbouwingen

In het vorige bouwbulletin melde ik dat binnenkort duidelijk gegeven zou worden over wat nu wel en niet mag in uw woning. Deze zogenaamde “gebruiksregels” en op te stellen procedure vergen helaas meer tijd. Doelstelling is dat u duidelijk krijgt wat er wel en niet mag in Park Boswijk. Over het toepassen van harde vloerbedekking bijvoorbeeld is veel verwarring. Wij hebben hiervoor geluidsberekeningen laten uitvoeren, waaruit blijkt dat onder voorwaarden harde vloerbedekking wordt toegestaan. Al deze technische voorwaarden, ook bij het aanbrengen van bijvoorbeeld een airco of zonnescherm zullen binnenkort aan u worden meegedeeld.

Bouwbulletin 8 maart 2017

Aanbesteding proef travee

Op 15 februari hebben vier aannemers zich gepresenteerd aan de beoordelingscommissies van respectievelijk de VvE  en de grooteigenaren. Doelstelling was om onafhankelijk van elkaar de aanbieders te beoordelen op het zogenaamde plan van aanpak.  In het plan van aanpak beschrijft een bedrijf hoe de werkmethode gepland is, hoe de voorlichting en communicatie met u als bewoner is georganiseerd, hoe overlast kan worden geminimaliseerd, wat de voorgestelde routing is en hoe wordt omgegaan met persoonlijke wensen en omstandigheden. Alle aanbieders hadden een duidelijk verhaal met uiteraard een verschil in aanpak. Pas na de beoordeling zijn de gesloten enveloppen, met daarin de calculaties, geopend. De afgelopen twee weken heeft nadere analyse van de begrotingen plaats gevonden. De keuze van de aannemer voor de proeftravee zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Informatie en communicatie

De bewoners van gebouw Eik, waar de proeftravee zich bevindt, zullen binnenkort worden geïnformeerd. Als VvE nemen wij in de komende weken persoonlijk contact op met alle eigenaar-bewoners en zullen de verhuurders de nodige informatie ter verdere verspreiding verschaffen. Pas na de proef zal duidelijk worden wanneer en hoe de totale revitalisatie plaats vindt. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de traveetest, maar de informatie wanneer en hoe het vervangen van de voor- en achtergevel pui bij u plaats vindt kunnen we pas na de proef geven.

Website

Inmiddels staan de bouwbulletins vermeld op deze site.  Vanaf half maart zullen hier ook de “meest gestelde vragen” (FAQ) worden vermeld. Behalve op het wekelijkse spreekuur op dinsdag van 10-11 uur, kunt u uw vragen ook stellen via bvdlaan@parkboswijk.nl  We zullen de voor iedereen van toepassing zijnde vragen inclusief antwoord dan ook opnemen in deze lijst. Uiteraard zullen we deze lijst ook als hard copy publiceren.

Tuinpaden

Inmiddels is een schouw uitgevoerd van de tuinpaden en zijn de meest  “struikelgevaarlijke” plekken geïnventariseerd. Wij zullen binnenkort overgaan tot opdrachtverstrekking om deze plekken te repareren.

Verhuizingen en woningmutaties

In het huishoudelijk reglement , de statuten en indien van toepassing uw huurreglement staan diverse zaken vermeld waar u als bewoner rekening mee dient te houden. Deze zogenaamde gebruiksvoorwaarden en de procedure wanneer u iets aan uw woning wilt aanpassen zijn voor velen onduidelijk. Wat mag er zonder toestemming en waar moet toestemming voor worden gevraagd? Mag er nu bijvoorbeeld wel of geen laminaat worden gelegd? Mag ik bij verhuizing gebruik maken van de lift? Mag ik een plantenbak op het balkon plaatsen? Alle informatie over deze zaken zal worden verzameld, samengevat en aangevuld. In het bouwbulletin van 4 april zal ik u daar nader over berichten.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 januari werd nog weer eens duidelijk dat enige nadere uitleg in de ingewikkelde materie van de voorwaarden voor energie-bespaarlening, subsidies en verschillende labels niet overbodig is. U hebt ongetwijfeld de kreet ZEP-maatregel en energielabel al eens langs zien komen. Wat is nu wat, wat is in Park Boswijk en uw woning de planning en wat betekent dit voor u als bewoner? Lees meer

Graag maak ik weer van de gelegenheid gebruik om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen renovatie en revitalisatie van ons appartementencomplex. Juist afgelopen zaterdag hield de VVE van Park Boswijk weer een ledenvergadering, waar de bouwkundige voorbereiding en de financiering van het renovatieproces op de agenda stonden. Zoals u weet, zijn het vooral de eigenaars die zich moeten buigen over deze financieringsvragen, maar bent u daar als bewoner-niet-eigenaar indirect ook bij betrokken. De eigenaars kunnen immers niet alleen kijken naar de financieringslasten van bouwkundige activiteiten sec, maar moeten die ook beschouwen in het geheel van alle andere financiële aspecten van Park Boswijk. Als u daarbij bijvoorbeeld denkt aan de opstalretributie, de servicekosten en de VVE-lidmaatschapsbijdrage die in ons complex betaald moeten worden, dan begrijpt u wat ik bedoel.

Lees meer