Hier staan de “blauwe pagina’s”  vermeld zoals ook opgenomen in het Boswijk Bulletin

Beste bewoners en andere belangstellenden in de renovatie van Park Boswijk,

Graag maak ik weer gebruik van de ruimte van de bouwpagina in uw vertrouwde Boswijkbulletin om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen renovatie van Park Boswijk. Eerder stelde ik mij aan u voor als de nieuwe, onafhankelijke, voorzitter van de VVE van Park Boswijk die ook de renovatie moet begeleiden. In het laatste bulletin stelde ook Bert van der Laan zich met zijn bouwkundige expertise aan u voor: hij zal als gedelegeerd opdrachtgever van de VVE het renovatieproject begeleiden; in het bijzonder voor wat betreft de bouwkundige aspecten hiervan.

Nu de stofwolken van de uitspraak van de Utrechtse kantonrechters inmiddels zijn opgetrokken, kunnen we de balans opmaken en kijken wat deze uitspraak heeft bijgedragen aan een goed beeld over de voortgang van het renovatieproces van uw residentie. Als ik zo vrij mag zijn te parafraseren wat de rechter zei, dan kwam het hierop neer: als we met de kennis van nu terugkijken naar wat er in het verleden is gebeurd, dan hadden we het zo niet moeten doen; maar nu we eenmaal in de situatie van het heden zitten kunnen we voor de toekomst beter op de ingeslagen weg voortgaan; zeker als de groot-eigenaars bereid zijn om de minderheid van andere eigenaars met respect tegemoet te treden. De kantonrechters stelden overigens vast dat dat voor het moment het geval lijkt te zijn: zo heeft o.a. het VVE-bestuur een onafhankelijke voorzitter kunnen aantrekken en een onafhankelijke projectleider die als bouwkundige het proces gaat begeleiden.

In aanvulling op deze uitspraak van de rechter, was het echter noodzakelijk om ons te verdiepen in de juridisch-bestuurlijke inbedding van het renovatieproject. Het gaat immers niet aan om te onderhandelen over door partijen uitgebrachte offertes en besluiten te nemen over het aangaan van contractuele relaties als niet eerst duidelijk is wat over en weer de rechten en verplichtingen tussen partijen zijn en wat zij van elkaar verwachten. Gelet op de lange voorgeschiedenis van verschillende renovatie-opties en de daarbij behorende financieringsvormen leek het verstandig eerst met zoveel mogelijk betrokkenen contact op te nemen om ieders verhaal, achtergronden en verlangens te leren kennen. Zo heb ik de afgelopen weken contact gehad met verschillende eigenaars, de bewonerscommissie, heer van Scherpenzeel, de Stichting Park Boswijk en de beide groot-eigenaars.

Al doende ‘werd duidelijk wat onduidelijk was’. Samen met Bert van der Laan ben ik nu aan het nagaan wat, in bouwkundig opzicht,  de consequenties zijn van deze onduidelijkheid voor het maken van keuzes in het renovatietraject. Het kán daarbij om hele praktische keuzes gaan als bijvoorbeeld: moet Park Boswijk het in de toekomst nu hebben van enkele of van dubbele appartementen; moet Park Boswijk het in de toekomst nu hebben van eigendom of van verhuur; en wat is nu precies de doelgroep waar Park Boswijk het in de toekomst van moet hebben. Eerder noemde ik dat reeds: het ontwikkelen van een visie op waar Park Boswijk in de toekomst naar op weg is. Uiteraard zullen we ook Stichting Park Boswijk bij dat proces betrekken. Het lijkt er daarbij overigens op dat een voorwaarde van succes voor het ontwikkelen van zo’n visie is: steeds uit blijven gaan van het mozaïek van diversiteiten dat Park Boswijk als complex te bieden heeft (in eigenaars; bewoners; soorten appartementen; en belangen). Ik hoop u een volgende keer meer over deze visie te vertellen.

Ook zullen we deze week beginnen met een verkenning van hoe de verschillende fases en deelfases van de voorgenomen renovatie van gemeenschappelijke en particuliere ruimtes, naar ons idee, op elkaar inwerken en van elkaar afhankelijk zijn; een hele puzzel! Wij zullen dat uiteraard met de Kerngroep en de Klankbordgroep bespreken en u daar verslag van doen.

Ook heb ik een aantal eigenaars benaderd of zij bereid zijn om met mij mee te denken over het zoeken naar een alternatieve financieringsstructuur voor de renovatie. Voor wat betreft de bewonersgroep heb ik tot nu toe contact gehad met de volgende personen die hebben toegezegd hiertoe bereid te zijn: dhr. Jan de Voogt en dhr. Frederik Hinse (zoon van mevrouw Hinse). Ik ben hen daarvoor erg dankbaar en zal hiermee binnenkort een begin maken. Van de kant van de groot-eigenaars zal dhr. Bert Melles van ABC Nova meedenken.

In het volgende Boswijkbulletin zal overigens ook verslag worden gedaan van de pitch architectenkeuze voor de Brink.

Met hartelijke groet,

Hans Davids