Park Boswijk is in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd voor en door zelfstandig wonende senioren. Zij waren nog niet toe aan een “bejaardenhuis waar men achter de geraniums moest zitten” wat toen de bijna vanzelfsprekende volgende stap was na vertrek uit de grote gezinswoning. In de loop der jaren is het concept serviceflat of senioren-appartementen blijven bestaan naast de ontwikkelingen van bejaardenhuis naar verzorgings- danwel verpleeghuis. Inmiddels is een serviceresidentie weer een logische en prettige volgende stap na de grote gezinswoning. De overheid stimuleert senioren om zelfstandig te blijven wonen. Veel senioren kiezen voor een woonconcept waarin dat mogelijk is door de beschikbare voorzieningen “in huis”.
Na ruim 40 jaar is het concept Park Boswijk toe aan vernieuwing. Zowel het vastgoed als de opzet van de dienstverlening vragen om aanpassingen naar de wensen van senioren die na de oorlog zijn geboren.

Planvorming
De afgelopen jaren is gezocht naar een oplossing om tot vernieuwing te komen waarbij recht gedaan wordt aan de wensen van de huidige èn toekomstige bewoners van Park Boswijk.
In deze gezamenlijke zoektocht door de eigenaren, (toekomstige) bewoners, dienstverlener en andere belanghebbenden zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en ook terzijde geschoven.
Alle partijen zijn het er over eens… er moet iets gebeuren om Park Boswijk weer toekomstbestendig te maken.

Opzet planvorming 2016
Om het overzichtelijk te maken is in 2015 gestart met een gefaseerde planvorming. De wensen en eisen zijn in kaart gebracht en zijn verwerkt tot een schetsontwerp (SO). Dit SO is vastgesteld en aangevuld met meer specifieke zaken. In de volgende fase om te komen tot het voorlopig ontwerp (VO) moeten alle aanvullende zaken en het SO veel specifieker uitgewerkt worden. Ook zullen de financiële consequenties daarvan duidelijk worden. Als het VO definitief wordt vastgesteld kan verder gewerkt worden naar een definitief ontwerp van het vastgoed. De dienstverlenende organisatie kan dan ook haar werkwijze gaan voorbereiden op toekomstige situatie.
De beeldvorming is dat als eenmaal gestart gaat worden met renovatie dat niet alles tegelijk aangepakt zal worden. De woongebouwen zullen eerst aangepakt worden en dan ook niet allemaal tegelijk. Het centrale gedeelte waarin restaurant, supermarkt en receptie zijn ondergebracht, zal later gerenoveerd worden.

Tussentijdse ontwikkelingen
Op basis van het SO is een proefopstelling gemaakt van een trappenhuis en hal in een woongebouw, is een verhoging van een galerij gemaakt en zijn er borstweringen geplaats in verschillende uitvoeringen. Dit is gedaan om de papieren ideeën in de praktijk te ervaren door de (toekomstige) bewoners, bouwers en dienstverlener.
De groot-eigenaren hebben twee modelappartementen ontwikkeld. Van deze grote en kleine woningen is de volledige binnenzijde gesloopt en weer opnieuw opgebouwd. De ontwikkelaars willen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de bouw, verbeteringen, kosten en beleving zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de verdere ontwikkelingen.
In de woongebouwen die als laatste gerenoveerd gaan worden zijn woonklare appartementen gemaakt. Deze woningen zijn mooi verbouwd en voorzien van een laminaatvloer, is keurig geschilderd en heeft geschikt sanitair voor ouderen. Dit appartement kan blijvend of tijdelijk betrokken worden, afhankelijk van de behoefte om straks te verhuizen naar een gerenoveerd appartement.
De dienstverlening levert steeds meer facultatief af te nemen diensten, waardoor het voor de bewoners geen verplichting meer is om voor alle instandhouding van beschikbare diensten mee te betalen als men daar geen gebruik van maakt. Daardoor zijn lagere basisservicekosten aan de orde dan in het verleden.

Renovatieplannen in de pers
De plannen zoals ontwikkeld tot juni 2014 waren vooral financieel voor de eigenaren niet acceptabel. De bewoners voelden zich onvoldoende gehoord in dit proces waardoor zij hun stem in het voorjaar van 2015 in de pers hebben laten horen. Het NOS-journaal en landelijke dagbladen hebben hier verslag van gedaan.
In januari 2016 is in de lokale pers melding gemaakt van een informatiedag voor geïnteresseerden in Park Boswijk (potentiële bewoners) om hen bij te praten over de planvorming en hun mening te horen over de ontwikkelingen. Deze informatiedag was op 27 februari.
De besluitvorming over de planvorming in de vereniging van eigenaren in najaar 2015 en begin 2016 is door een groep bewoners ervaren als niet verstandig. Als gevolg van de meerderheid van stemmen door groot-eigenaren hebben zij het gevoel als particuliere eigenaren onvoldoende mogelijkheid te hebben om dit proces tegen te houden. Zij hebben de besluiten bij de rechter ter discussie gesteld. Een landelijk dagblad en lokale kranten hebben verslag gedaan van deze rechtsgang op 5 april 2016. Op 4 mei is de uitspraak.