Inmiddels komen de verschillende ‘verhaallijnen’ van de aanstaande renovatie nu toch echt steeds dichter bij elkaar: de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Verbetering functioneren VVE’s; de voortgang van het bouwkundige ontwerpproces en de zoektocht naar de best mogelijke financiering van het renovatieproces. Dit laatste gaat op dit moment natuurlijk vooral de eigenaars van PB aan maar is uiteindelijk toch ook voor iedereen in ons complex van belang. Als we namelijk geen passende financiering kunnen vinden, voorzie ik best wel grote problemen voor de renovatie en revitalisatie van PB als zodanig … Daarom vandaag wat extra aandacht voor de zoektocht naar goede financieringsbronnen.  Lees meer

Zoals al veelvuldig gezegd en geschreven; “alles hangt met alles samen”.  Op dit moment wordt dat heel duidelijk in het huidige voorbereidingstadium van het revitalisatieproces Park Boswijk.

Leegstand, onderhoudstoestand, communicatie, bewonersprofiel, isolatie, duurzaamheid, energielabel, park, dienstverlening, subsidies, overlast, uitvoeringsmethodiek, planning, hinder, volgorde, toekomstbestendigheid, imago, asbest, eigenaarschap, besluitvormingsproces, wooncomfort, drempelloos, alternatieve oplossingen, draagvlak, investeringskosten, onderhoudskosten, financiering; het zijn zo maar wat losse kreten die bij een dergelijk proces gestructureerd, in de juiste volgorde en gesynchroniseerd dienen te worden. Samen met ABC Nova, de Seyster Veste, ABC Park Boswijk, Stichting Park Boswijk en vele betrokkenen wordt achter de schermen hard gewerkt om de genoemde items en de samenhang daarvan duidelijk te krijgen. Lees meer

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaars van 8 september is aan de aanwezige eigenaars een korte schets gegeven van de stand van zaken van het renovatieproces. Binnenkort willen wij een informatiebijeenkomst houden voor alle bewoners, zodat iedereen dezelfde informatiestand heeft. U zult hier via uw verhuurder of stichting Boswijk nader over horen. Lees meer

Beste bewoners,

Ook deze keer maak ik weer graag gebruik van de ruimte van de Bouwpagina in uw Boswijkbulletin om u bij te lichten over de stand van zaken bij het renovatieproces. Deze keer wil ik het met u hebben over een visie op Park Boswijk zoals wij die nodig hebben bij de beantwoording van allerhande vragen die tijdens dit proces omhoog komen.

Ook Bert van der Laan, de ‘gedelegeerd opdrachtgever’ van de VVE tijdens het renovatieproces, wil dit bouwbulletin vandaag graag gebruiken voor een ‘dienstmededeling’ over schilderwerk.

Visie

Al eerder vertelde ik u dat ik bij het begin van mijn aantreden niet alleen verrast was door het grote aantal belangen, rollen en verantwoordelijkheden dat een rol speelde in ons appartementencomplex; het grote aantal betrokkenen en belanghebbenden in Park Boswijk maar ook door een ieders visie op de toekomst van ons complex. Visies die veelal overlap met elkaar vertoonden maar soms ook onderling verschilden.

Ook vertelde ik u toen al dat het goed is om samen dezelfde visie te hebben over waar we met z’n allen met Park Boswijk naar toe willen. Als je die namelijk niet hebt,  is het best wel moeilijk om vragen te beantwoorden zoals: wat is de doelgroep van Park Boswijk en hoort daar een leeftijdscriterium bij? En, zo ja, wat is dan die leeftijd? En is die leeftijd dan een regel waarop uitzonderingen mogelijk zijn; of is het een in steen gebeitelde norm? En als er uitzonderingen op die regel zijn, wat zijn dan die uitzonderingen? U begrijpt, voor je het weet, beland je in langdurige discussies over zulke vragen waarbij het aantal betrokkenen en belanghebbenden een garantie is voor nog meer samenspraak; en dat alles kost tijd, energie en geld.

Ook de beantwoording van andere vragen kan hier door geraakt worden. Wat dacht u van een vraag als: moeten we bij de toekomstige bewoners van Park Boswijk nu vooral denken aan eigenaars of huurders? En: moeten we nu binnen ons complex inzetten op enkele appartementen of juist op dubbele appartementen? Bij gebreke aan een visie roepen dit soort vragen ook weer andere vragen op zoals bijvoorbeeld: hoe zien de toekomstige diensten eruit die we gaan verlenen in Park Boswijk? Ook zulke vragen moeten beantwoord worden binnen het renovatieproces.

Wat er ook van dit soort vragen zij, onlangs hebben alle betrokkenen bij elkaar gezeten en een discussie over deze en andere visievragen afgerond: vertegenwoordigers van de groot-eigenaars, andere eigenaars; bewoners, de VVE en Stichting Park Boswijk hebben zich geschaard achter een aantal  gemeenschappelijke uitgangspunten die samen een visie vormen over de nabije toekomst van ons complex.

Graag noem ik u er hier een aantal:

  • Park Boswijk zal langzamerhand een transitie doormaken naar een complex dat grotendeels bestaat uit huurwoningen. Uiteraard blijft het complex in zoverre ‘gespikkeld’ dat er ook particuliere eigenaars zijn die eigenaar zijn (en blijven) van hun appartement; de groot-eigenaars streven in beginsel naar een volledig huurcomplex om dit uiteindelijk te kunnen verkopen aan een eind-belegger. Bij die afweging van de groot-eigenaars spelen maatschappelijke overwegingen over een ideale verhouding tussen eigendom en huur overigens geen rol.
  • Park Boswijk is voor alles een serviceresidentie die zich richt op de bewoners van 55+. Die categorie kan, maar hoeft niet per se, samen te vallen met de groep van: senioren. Of men zou moeten spreken van ‘actieve’ of vitale senioren. Uitzonderingen op dit leeftijdscriterium zijn mogelijk bij bewoners die bereid zijn zich aan te passen aan de gang van zaken in Park Boswijk; en dat ook kunnen.
  • In Park Boswijk wonen in beginsel zelfredzame mensen. Momenteel zit een deel van de aantrekkingskracht van Park Boswijk echter ook in het bestaan van een vangnet met zorg voor mensen met een korte tijdelijke zorgbehoefte. Ook kent Park Boswijk een 24-uurszorg ‘met wakende wacht’. In de nabije toekomst wil Park Boswijk tevens verdere zorg aanbieden in de vorm van inleunwoningen. Ook is er in Park Boswijk wel interesse in short stay zorg (als deze vanuit geriatrisch oogpunt maar niet problematisch is). Het is echter nog niet helemaal duidelijk of ook de groot-eigenaars geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van zorgproducten. Daarbij is het de vraag of de groot-eigenaars zich bij die afweging zullen laten leiden door maatschappelijke overwegingen van zorgbehoefte of zorgverlening. Men heeft echter wel toegezegd daar nog een keer over te willen nadenken.
  • Er wordt niet gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten (zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen en woongroepen). Wat de groot-eigenaars betreft zal de nu bestaande verhouding in Park Boswijk tussen enkele en dubbele appartementen gehandhaafd blijven. Ook hier zijn maatschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld van demografische aard) geen reden om tot nieuwe samenvoegingen komen.
  • Doelstelling is om het energielabel van de woningen tot minimaal niveau A te brengen.

Het spreekt vanzelf dat deze ‘visionaire uitgangspunten’ niet alleen een rol kunnen spelen bij de beantwoording van vragen in het renovatieproces maar ook bij andere kwesties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zulke verschillende zaken als: klantenscreening bij gebleken interesse voor Park Boswijk; het beste marketingconcept voor vitale senioren; meerjaren-serviceplanning; en de best mogelijke communicatie & PR-strategie voor Park Boswijk.

Zoals gezegd zijn deze uitgangspunten besproken met alle betrokkenen om de groots-gemene-deler te vinden voor een visie op Park Boswijk. Dat is gelukt en daar ben ik blij om. Deze punten zijn dus niet besproken in enige vergadering met een besluitvormend karakter. Niettemin hoop ik dat ze in een lacune voorzien (en in de nabije toekomst een hoop tijd, energie en geld schelen).

Hans Davids,

Voorzitter VVE

Start schilderwerk

Zoals in het vorige bouwbulletin aangekondigd, zal een schildersbedrijf de afgebladerde balustradeplaten en de onderdorpels van met name de bovenste verdieping weer enigszins toonbaar maken. Uitstel van deze zaken tot aan de renovatie leek ons niet langer verantwoord. Er is opdracht gegeven aan de firma Weijman uit Veenendaal. Het schildersbedrijf gaat starten op maandag 24 oktober a.s. en zal hier afhankelijk van de weersomstandigheden zo’n 3 à 4 weken voor nodig hebben.

De werkzaamheden aan de balustradeplaten worden uitgevoerd met een hoogwerker, dus vanaf de buitenzijde. Het bedrijf hoeft dus niet in uw woning te zijn. Bij een klein aantal woningen dient de onderdorpel van de voordeur gerepareerd te worden. Hiervoor zal de heer Van Vliet van Stichting Park Boswijk u separaat benaderen. Hij zal u tevens informeren hoe de planning en volgorde van de werkzaamheden er uit komt te zien.

Bert van der Laan,

Projectleider VvE Park Boswijk

Beste bewoners van Park Boswijk,

Graag maak ik weer van de gelegenheid gebruik om u op deze blauwe pagina van ons bulletin iets te vertellen over de voortgang van de renovatie. De voorbereidingen van de renovatie gaan namelijk ook in de zomervakantie door en er is nieuws te melden op het front van het zoeken naar een alternatieve financieringsbron voor de renovatie.

Aan die bewoners die vorige week als eigenaar de algemene ledenvergadering van de Vereniging van eigenaars bezochten, komt dit verhaal wel bekend voor. Ik heb daar namelijk een vergelijkbaar verhaal afgestoken maar vind eigenlijk dat alle bewoners hier wel recht op hebben; vandaar at u het hier leest in uw Boswijkbulletin. Dit verhaal laat immers goed zien waar wij staan met het toegroeien naar het eigenlijke renovatieproces. En hoewel dit verhaal gaat over de mogelijke financiering van de renovatie, raakt het bijvoorbeeld ook huurders omdat het doorgaan van de renovatie ook afhangt van het vinden van een passende financieringsvorm.

Zoals u weet is de eerder voorgestelde financiering van de renovatie één van de hete hangijzers rond dit proces; zo niet het heetste. Inmiddels zijn er al heel wat van deze hangijzers afgekoeld. Zo gaan we er op dit moment vanuit dat we ‘gespikkeld’ gaan renoveren. Dat wil zeggen dat we met de voortgang van de renovatie rekening houden met de individuele wensen en verlangens van de afzonderlijke bewoners. We willen dus echt maatwerk gaan leveren en u zoveel mogelijk ontzorgen in termen van overlast en drukte. We denken dus niet langer in ‘collectieve oplossingen’ zoals bijvoorbeeld bloksgewijs renoveren (dat geldt trouwens ook voor de groot-eigenaars in Park Boswijk). En dat maatwerk willen we ook gaan leveren bij de financiering van de renovatie.

Wat is het momenteel namelijk het geval? Als een Vereniging van eigenaars (hierna: VVE) zelf geld zou willen lenen om een renovatie te bekostigen, zal de kredietverstrekkende bank verlangen dat de appartementseigenaars hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat betekent dat elke eigenaar, als de VVE de lening onverhoopt niet zou kunnen terugbetalen aan de bank, hoofdelijk aansprakelijk zou zijn voor het gehele, openstaande, bedrag van de lening. En u begrijpt wel dat hoe groter een VVE is, hoe groter zo’n lening zal zijn, en dus ook die hoofdelijke aansprakelijkheid wordt. Als wij dus in Park Boswijk met misschien wel de grootste VVE van Nederland zitten, is de kans dat eigenaars hieraan zullen meewerken dus praktisch nihil. Daarbij wordt een extra nadeel gevormd door de omstandigheid dat, als u als eigenaar uw appartement verkoopt, u niet verlost bent van die hoofdelijke aansprakelijkheid maar die in beginsel mee zou moeten torsen. Dat is natuurlijk een ondoenlijke zaak. Nu is het ook in het huidige systeem niet onmogelijk om voor dit probleem een juridische oplossing te vinden, maar dat is een zeer bewerkelijk proces waarbij u ook de medewerking van de bank nodig heeft. Ook dat blijft dus alleen een theoretische mogelijkheid. Dat betekent voor de renovatie in Park Boswijk dus eigenlijk dat het oorspronkelijke financieringsvoorstel (dat op zoveel verzet stuitte) nog overeind staat. Toch gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Er staat namelijk een nieuwe wet op stapel: de Wet verbetering functioneren van VVE’s. Die wet maakt het mogelijk dat de VVE weliswaar een lening afsluit voor een renovatie maar dan zonder de vervelende bijgevolgen voor de eigenaars van een automatische hoofdelijke aansprakelijkheid, die dan ook nog eens niet overdraagbaar is. Die nieuwe wet maakt het namelijk mogelijk dat, als de VVE zo’n lening sluit, de lening een zogenaamde deelbare schuld oplevert. Dat wil zeggen dat de eigenaar nog wel hoofdelijk aansprakelijk is maar dan alleen voor het gedeelte van die lening, dat correspondeert met zijn aandeel in de gemeenschappelijke eigendom (dus bijvoorbeeld voor 1/500e deel). Bovendien maakt die nieuwe wet het mogelijk om die deelbare aansprakelijkheid over te dragen aan een rechtsopvolger van de eigenaar (bijvoorbeeld aan een koper die uw appartement koopt). Daarmee lijkt het erop dat de bezwaren die nu nog aan zo’n lening verbonden zijn, als bij toverslag verdwijnen. Daarmee stijgt natuurlijk de kans dat de eigenaars mee willen werken aan zo’n lening aanzienlijk. En dat is de reden dat het bestuur van de VVE momenteel onderzoekt wat de mogelijkheden en voorwaarden van zo’n lening zijn. Graag willen wij namelijk de best mogelijke financieringsmogelijkheid aan de eigenaars van Park Boswijk aanbieden; zeker als we daarmee het renovatieproces in ons complex ‘los kunnen trekken’.

Zoals het er nu naar uitziet bestaat, er een grote kans dat deze wet in werking treedt per 1 januari a.s. Als dat inderdaad het geval zou zijn, zou dat precies synchroon lopen met het afronden van de zogenaamde Voorlopig ontwerpfase van het renovatieproces. En dat zou mooi zijn. We gaan er immers vanuit dat we na deze fase moeilijke verder kunnen gaan met de volgende fase van de renovatie als we ondertussen geen passende, alternatieve financieringsbron hebben gevonden.

Het VVE-bestuur legt op dit moment dan ook contacten met banken en mogelijke kredietverschaffers om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Graag houd ik u langs deze weg op de hoogte van onze voortgang. Voorts meld ik u dat wij bezig zijn om dit soort nieuws over de renovatie niet alleen aan de eigenaars te verschaffen (in hun ledenvergaderingen) maar ook aan de bewoners van Park Boswijk die niet tot deze categorie behoren. U hoort hier binnenkort meer over.

Hans Davids

Voorzitter VVE

Vorige week zijn we gestart met een inloopspreekuur voor u als bewoner.  Tijdens dit spreekuur zijn Panco van Vliet namens Stichting Park Boswijk en ondergetekende, projectleider namens de VvE aanwezig om uw vragen te beantwoorden die te maken hebben met het renovatieproces. We hebben besloten dit te herhalen. Het volgende inloopspreekuur zal zijn op dinsdag 6 september tussen 10 en 11 uur in het kantoor van de VVE naast de hoofdingang. Lees meer

Graag informeer ik u weer via de ‘blauwe’ bouwpagina in ons Boswijk Bulletin over de laatste ontwikkelingen in het renovatieproces. In de vorige editie nam Bert van der Laan, de ‘gedelegeerd opdrachtgever’ van de VVE in het renovatieproces, enkele bouwkundige ontwikkelingen voor zijn rekening, zoals de architecten-pitch van de Brink. In deze editie zal ik, als voorzitter van de VVE, stilstaan bij wat strategische ontwikkelingen rond ons appartementencomplex. Het is een bespiegeling, maar dan natuurlijk wél een die de VVE afstemt met de andere stakeholders in het proces.

U zult al wel gemerkt hebben dat we proberen Park Boswijk daarbij zoveel mogelijk als één geheel te beschouwen en proberen zoveel mogelijk over de ‘muren’ van de verschillende betrokkenen heen te kijken. Al die betrokken hebben immers hun eigen belangen, bedoelingen, en statutaire en reglementaire mogelijkheden en moeilijkheden. Wij willen graag met alle overige belanghebbenden op één lijn komen om de besluitvorming over de voorgenomen renovatie zo goed mogelijk in te bedden. Daarvoor is het óók nodig dat alle partijen zoveel mogelijk dezelfde visie hebben over waar we in de toekomst naar toe gaan met Park Boswijk en hoe de renovatie daaraan kan bijdragen. Het kan immers niet zo zijn dat partijen een verschillende visie hebben op de toekomst van het complex: in dat geval namelijk, zullen de verschillende partijen de renovatie willen gebruiken voor verschillende doelstellingen. De door hen voorgestane doelen en verlangens kunnen dan wellicht tegen elkaar inwerken; vertraging opleveren, en tot teleurstellingen leiden. En dat kost alleen maar meer tijd, energie en geld. Dat willen we dus vermijden. Laat ik u hiervan een voorbeeld geven.

Inmiddels heb ik als nieuwe voorzitter van de VVE een ronde gemaakt langs de verschillende stakeholders in het renovatieproces van Park Boswijk (ik heb dat begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk samen gedaan met Bert van der Laan): ‘kleine eigenaren’ (eigenaren/bewoners), ‘grote kleine eigenaren’ en groot-eigenaren (zoals ABC Park Boswijk BV en Seyster Veste). Omdat wij ons, zoals gezegd, richten op een overkoepelende visie voor Park Boswijk, hebben wij ons vanzelfsprekend ook verstaan met partijen uit het renovatieproces die niet direct een eigenaarsbelang vertegenwoordigen zoals bijvoorbeeld de projectontwikkelaar (ABC Nova), de bewonersvertegenwoordiging (die binnenkort weer op krachten komt) en serviceverlener/formulebeheerder Stichting Park Boswijk. Dat levert dan bijvoorbeeld verschillende visies op over de leeftijdsgrens van bewoners van Park Boswijk (zie ook de analyse van Wim de Braak in Interim Berichten in dit Bulletin). Naarmate je anders denkt over de aard van de toekomstige bewonersgroepen van ons complex, kom je ook op andere standpunten uit over aan wie je op dit moment je appartementen eigenlijk wilt verhuren.

Noch de Splitsingsakte noch het Huishoudelijk Reglement van Park Boswijk bevat een leeftijdsgrens voor de bewoners van Park Boswijk. Toch staat Park Boswijk algemeen bekend als seniorenresidentie. Het kan zo zijn als wel vaker gebeurt: sommige zaken zijn zo vanzelfsprekend dat het niet nodig lijkt ze op te schrijven. Dan is het servicepakket voor de bewoners, de marketingstrategie en de bijbehorende leeftijdsgrens (55+) logisch. In de situatie van hoogste leegstand in Park Boswijk (50% van de appartementen!) begon deze leeftijdsgrens kennelijk te glijden naar 45+. Nu bestaan er op elke regel natuurlijk uitzonderingen maar juist deze week ontstond er een debat in hoeverre Park Boswijk ook in meer algemene zin tevreden moet zijn met verhuringen aan bewoners zelfs nog onder deze laatste leeftijdsgrens. De groot-eigenaars die om begrijpelijke redenen zoveel mogelijk willen verhuren (leegstandsbestrijding en rendement) denken dan deels langs andere lijnen dan bijvoorbeeld de serviceverlener/formulebeheerder. Ook de huidige bewoners (eigenaren en huurders) zullen hierover zeker een mening hebben. U begrijpt, dat het in zulke situaties van groot belang is dat je een discussie over zulke zaken béter kunt voeren als je daarover samen dezelfde visie op de toekomst hebt. U snapt dat een keuze voor een bepaalde visie op dit punt uiteindelijk ook consequenties heeft voor bouwkundige keuzes die gemaakt moeten worden in het renovatieproces. Als bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de bewoners in Park Boswijk zou dalen, zou dat zomaar een uitwerking kunnen hebben op de aard en omvang van de gevraagde voorzieningen, serviceverlening en daarmee op de omvang en aard van de renovatiewerkzaamheden…

Wij proberen momenteel al deze consequenties in beeld te brengen, te bespreken met alle betrokkenen en daarover een eenduidige, coherente en duidelijke visie neer te leggen die als uitgangspunt kan dienen bij verdere besluitvorming. Daarbij kijken wij natuurlijk ook naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen in zorg en services. Ook denken wij na over de wensen en verlangens van toekomstige bewoners van Park Boswijk en willen ondersteunen dat daar waar dat wenselijk en mogelijk is, flexibiliteit een onderdeel van de renovatieplannen wordt.

Ik houd u van de ontwikkelingen op dit punt op de hoogte,

Hans Davids, voorzitter VvE

Zoals reeds eerder gemeld zult u telkens op deze blauwe pagina informatie aantreffen betreffende de voorgenomen renovatie van Park Boswijk. Helaas heeft de informatievoorziening aan u als bewoner en de bijbehorende communicatie met u in een bepaalde periode te wensen overgelaten. In een renovatieproces gaat het natuurlijk niet alleen om het geven van informatie, maar is de communicatie met u als bewoner en dus direct belanghebbende essentieel.  Via de klankbordgroep zal dit middels huiskamersessies worden vormgegeven. Binnenkort ontvangt u nadere informatie wanneer en waar die sessies plaats gaan vinden.  Ook zullen zowel Stichting Park Boswijk als de VVE Park Boswijk na de vakantieperiode gaan starten met een inloopspreekuur specifiek betrekking hebbend op het renovatieproces.  Indien u mij op een ander moment wilt spreken kunt u mij meestal op dinsdag en woensdag bereiken via telefoonnummer 204. Mijn mailadres is: bvdlaan@parkboswijk.nl Lees meer

Beste bewoners en andere belangstellenden in de renovatie van Park Boswijk,

Graag maak ik weer gebruik van de ruimte van de bouwpagina in uw vertrouwde Boswijkbulletin om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen renovatie van Park Boswijk. Eerder stelde ik mij aan u voor als de nieuwe, onafhankelijke, voorzitter van de VVE van Park Boswijk die ook de renovatie moet begeleiden. In het laatste bulletin stelde ook Bert van der Laan zich met zijn bouwkundige expertise aan u voor: hij zal als gedelegeerd opdrachtgever van de VVE het renovatieproject begeleiden; in het bijzonder voor wat betreft de bouwkundige aspecten hiervan.

Nu de stofwolken van de uitspraak van de Utrechtse kantonrechters inmiddels zijn opgetrokken, kunnen we de balans opmaken en kijken wat deze uitspraak heeft bijgedragen aan een goed beeld over de voortgang van het renovatieproces van uw residentie. Als ik zo vrij mag zijn te parafraseren wat de rechter zei, dan kwam het hierop neer: als we met de kennis van nu terugkijken naar wat er in het verleden is gebeurd, dan hadden we het zo niet moeten doen; maar nu we eenmaal in de situatie van het heden zitten kunnen we voor de toekomst beter op de ingeslagen weg voortgaan; zeker als de groot-eigenaars bereid zijn om de minderheid van andere eigenaars met respect tegemoet te treden. De kantonrechters stelden overigens vast dat dat voor het moment het geval lijkt te zijn: zo heeft o.a. het VVE-bestuur een onafhankelijke voorzitter kunnen aantrekken en een onafhankelijke projectleider die als bouwkundige het proces gaat begeleiden.

In aanvulling op deze uitspraak van de rechter, was het echter noodzakelijk om ons te verdiepen in de juridisch-bestuurlijke inbedding van het renovatieproject. Het gaat immers niet aan om te onderhandelen over door partijen uitgebrachte offertes en besluiten te nemen over het aangaan van contractuele relaties als niet eerst duidelijk is wat over en weer de rechten en verplichtingen tussen partijen zijn en wat zij van elkaar verwachten. Gelet op de lange voorgeschiedenis van verschillende renovatie-opties en de daarbij behorende financieringsvormen leek het verstandig eerst met zoveel mogelijk betrokkenen contact op te nemen om ieders verhaal, achtergronden en verlangens te leren kennen. Zo heb ik de afgelopen weken contact gehad met verschillende eigenaars, de bewonerscommissie, heer van Scherpenzeel, de Stichting Park Boswijk en de beide groot-eigenaars.

Al doende ‘werd duidelijk wat onduidelijk was’. Samen met Bert van der Laan ben ik nu aan het nagaan wat, in bouwkundig opzicht,  de consequenties zijn van deze onduidelijkheid voor het maken van keuzes in het renovatietraject. Het kán daarbij om hele praktische keuzes gaan als bijvoorbeeld: moet Park Boswijk het in de toekomst nu hebben van enkele of van dubbele appartementen; moet Park Boswijk het in de toekomst nu hebben van eigendom of van verhuur; en wat is nu precies de doelgroep waar Park Boswijk het in de toekomst van moet hebben. Eerder noemde ik dat reeds: het ontwikkelen van een visie op waar Park Boswijk in de toekomst naar op weg is. Uiteraard zullen we ook Stichting Park Boswijk bij dat proces betrekken. Het lijkt er daarbij overigens op dat een voorwaarde van succes voor het ontwikkelen van zo’n visie is: steeds uit blijven gaan van het mozaïek van diversiteiten dat Park Boswijk als complex te bieden heeft (in eigenaars; bewoners; soorten appartementen; en belangen). Ik hoop u een volgende keer meer over deze visie te vertellen.

Ook zullen we deze week beginnen met een verkenning van hoe de verschillende fases en deelfases van de voorgenomen renovatie van gemeenschappelijke en particuliere ruimtes, naar ons idee, op elkaar inwerken en van elkaar afhankelijk zijn; een hele puzzel! Wij zullen dat uiteraard met de Kerngroep en de Klankbordgroep bespreken en u daar verslag van doen.

Ook heb ik een aantal eigenaars benaderd of zij bereid zijn om met mij mee te denken over het zoeken naar een alternatieve financieringsstructuur voor de renovatie. Voor wat betreft de bewonersgroep heb ik tot nu toe contact gehad met de volgende personen die hebben toegezegd hiertoe bereid te zijn: dhr. Jan de Voogt en dhr. Frederik Hinse (zoon van mevrouw Hinse). Ik ben hen daarvoor erg dankbaar en zal hiermee binnenkort een begin maken. Van de kant van de groot-eigenaars zal dhr. Bert Melles van ABC Nova meedenken.

In het volgende Boswijkbulletin zal overigens ook verslag worden gedaan van de pitch architectenkeuze voor de Brink.

Met hartelijke groet,

Hans Davids

Park Boswijk is in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd voor en door zelfstandig wonende senioren. Zij waren nog niet toe aan een “bejaardenhuis waar men achter de geraniums moest zitten” wat toen de bijna vanzelfsprekende volgende stap was na vertrek uit de grote gezinswoning. Lees meer